VOLEBNÝ PROGRAM

 

Ing. Petra Beleša, PhD. na funkciu tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu.

 

Vážení rybári,

Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš Peter Beleš

 

V tomto roku sa bude konať Snem Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý je jeho vrcholným orgánom.

Bude spojený aj s voľbou tajomníka, od ktorého sa očakáva predovšetkým ochrana majetku  zväzu budovaného našimi predchodcami. 

Keďže som sa rozhodol kandidovať na funkciu tajomníka, chcem Vás oboznámiť so svojim programom, ktorý som vypracoval na základe svojich skúsenosti a poznatkov.

Verím, že tento môj volebný program pozitívne ovplyvní rybárstvo na Slovensku k spokojnosti väčšiny rybárov. Tieto úlohy nemôže plniť človek, ktorý sa počas mandátu začne iba orientovať v odbornej rybárskej problematike alebo sa odmieta podpísať pod významné dokumenty chrániace rybárstvo a záujmy rybárov.

 

O rybárskej problematike a úlohách, ktoré treba vykonať mám dobrý prehľad, vzhľadom na moje 15-ročné profesionálne pôsobenie v Slovenskom rybárskom zväze.

 

 

 

Životopis

Volám sa Peter Beleš, narodil som sa v roku 1974 v Čadci. Základnú školu som navštevoval vo Svrčinovci, v štúdiu som pokračoval na Gymnáziu v Čadci, ktoré som ukončil v roku 1992.

Rok som pôsobil na Ústredí štátnej ochrany prírody – CHKO Kysuce.

V štúdiu som ďalej pokračoval na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (predtým VŠP Nitra), Agronomickej fakulte. Štúdium som ukončil vykonaním štátnej záverečnej skúšky v študijnom odbore zootechnickom v roku 1998.

V roku 1999 som sa zamestnal v Slovenskom rybárskom zväze – Rada Žilina, kde som pôsobil na viacerých pozíciách ako odborný referent, oblastný ichtyológ a vedúci odboru tečúcich vôd.

V roku 2013 som ukončil externé doktorandské štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov v študijnom odbore špeciálna živočíšna produkcia a úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému "Ichtyofauna vodárenskej nádrže Nová Bystrica a kvalita vody".

Od roku 2004 vykonávam znaleckú činnosť v odbore: Vodné hospodárstvo, odvetvie Rybárstvo a rybnikárstvo.

Rybárom som od svojich 10-rokov a organizovaný som v Miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu v Čadci.

 

 

 

Program

 • Vykonanie nezávislého auditu zameraného na zistenie ekonomickej situácie a stavu majetku Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Prijatie opatrení na stabilizovanie hospodárenia sekretariátu zväzu a schválenie pravidiel transparentného nakladania s finančnými prostriedkami členov Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Posilnenie kompetencií pre základné organizácie pri výkone rybárskeho práva a vytvorenie silných organizácií s regionálnou štruktúrou.
 • Vyvodenie zodpovednosti za doterajšie nehospodárne riadenie Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Reorganizácia sekretariátu zväzu zameraná na dôsledne plnenie hlavných úloh a uznesení Rady, odborno-metodickú, poradenskú a konzultačnú činnosť pre ZO SRZ.
 • Právne zastupovanie ZO SRZ v správnych a súdnych konaniach.
 • Pomoc a podpora pri vedení rybárskych krúžkov pre deti a mládež.
 • Podpora športového rybolovu.
 • Nový spôsob výdaja a distribúcie povolení cez internet.
 • Elektronická evidencia členov Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Ochrana rybárskych revírov proti negatívnym vplyvom ľudskej činnosti:
  • - úpravy vodných tokov
  • - malé vodné elektrárne
  • - ťažba štrkopieskov
 • Väčšia angažovanosť pri presadzovaní kompenzácií škôd spôsobených chránenými živočíchmi:
  • - kormorán veľký
  • - volavka popolavá
  • - vydra riečna
 • Podpora chovu pôvodných a ohrozených druhov rýb
  • - hlavátky podunajskej
  • - pstruha potočného
  • - lipňa tymiánového
  • - mreny severnej
  • - podustvy severnej
  • - nosáľa sťahovavého
  • - jalca hlavatého
  • - čereble pestrej
 • Odčlenenie chovu a produkcie rýb od úloh sekretariátu zväzu, zreálnenie cien násadových rýb.
 • Vypracovanie koncepcie rybárstva spoločne s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
 • Zvýšenie kvality zarybnenia rybárskych revírov prijatím efektívnych hospodárskych opatrení.
 • Vytvorenie nezávislých odborných komisií pozostávajúcich z odborníkov rôzneho profesijného zamerania poskytujúcich pomoc Rade a sekretariátu zväzu pri riešení zložitých problémov.
 • Podpora novely zákona o rybárstve, ktorá zjednoduší výkon rybárskeho práva, zvýši ochranu pôvodných druhov rýb a zlegalizuje nové rybolovné techniky.
 • Zabezpečenie informovanosti všetkých členov Slovenského rybárskeho zväzu štandardnými masovokomunikačnými prostriedkami o všetkých prijímaných rozhodnutiach Rady.
 • Zmena Stanov Slovenského rybárskeho zväzu v tom, že tajomník môže byť odvolaný Radou pri neplnení uznesení.
 • Posilnenie kompetencií Kontrolnej komisie zväzu.

 

 

 

Ďakujem za podporu.

 

 

Adresa

 • Svrčinovec 778, 023 12 Svrčinovec
 • tel.: +421903513213
 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.