Okresný úrad Bratislava

odbor starostlivosti o životné prostredie    

oddelenie ochrany prírody a vybraných

zložiek životného prostredia kraja

Odborárske námestie 3

P.O. BOX 19                                                       

810 05 Bratislava 15

                                

Oznámenie účasti v správnom konaní – č. OU-BA-OSZP1-2016/17764/ROP

 

Oznamujeme Vám, že v zmysle § 82 ods. 3 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., potvrdzuje účasť v správnom konaní vo veci žiadosti Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. o vydanie súhlasov podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výstavbou R7 Bratislava Prievoz – Bratislava Ketelec (číslo konania OU-BA-OSZP1-2016/17764/ROP).

OZ Rieka vzniklo v roku 2013, je registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a jeho cieľom je ochrana ľudského práva na zabezpečenie a zachovanie zdravého životného prostredia, ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinuá spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty.              

 

           S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda

 

 

Prílohy:

Stanovy OZ Rieka

IČO