OBEC SVRČINOVEC

Obecný úrad Svrčinovec č. 858

023 12 Svrčinovec

 

Pripomienky k prerokovaniu Zadania pre Územný plán obce Svrčinovec

 

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., Vám na základe oznámenia č. 1755/2015 zo dňa 30.12.2015 dáva tieto pripomienky.

 

Dôvody pre obstarávanie Územného plánu Obce Svrčinovec uvedené v zadaní považujeme za všeobecne známe, pričom nespochybňujeme oprávnenosť obce zadať nový územný plán alebo vykonať jeho aktualizáciu. Výhrady uplatňujeme predovšetkým k nevhodnému načasovaniu obstarávania nového ÚPN obce Svrčinovec. Rizika vidíme najmä v tom, že VÚC Žilina plánuje v tomto roku obstarávať ÚPN VÚC Žilina, ktorá je nadradená ÚPN obce. Zároveň vzniká možnosť pre obec Svrčinovec namietať výhľadový zámer elektrovodu plánovaný v trase cez katastrálne územie obce Svrčinovec. V praxi môže reálne nastať situácia, že obec Svrčinovec bude musieť následne v krátkom čase aktualizovať svoj nový územný plán z nejakého opodstatneného dôvodu.

Pri spracovaní Konceptu ÚPN obce Svrčinovec je potrebné, aby sa obec pri návrhu rozvojových lokalít a ich ďalšej príprave riadila na základe potrieb, finančných možnosti, vlastníctva k pozemkom a prírodných podmienok. Investičné zámery poškodzujúce životné prostredie obce a tým zhoršujúce podmienky pre bývanie odporúčame situovať do areálu ,,Priemyselného parku Čadca – Svrčinovec“ a na regionálnu skládku odpadov.

 

Na základe našich poznatkov a pripravovaných projektových zámerov nášho združenia odporúčame na rekreačné využitie vyčleniť v k.ú. Svrčinovec tieto lokality. V dolnej časti obce ide pozemky okolo Svrčinovského rybníka vedľa Čierňanky smerom k zastavanému územiu obce Svrčinovec poniže osady U Mišov a pozemky vedľa Čierňanky poniže osady U Katroka. Ďalšou vhodnou lokalitou sú lúky pri Šlahorovom potoku pod cintorínom a v miestnej časti Zatky pri hranici s Českou republikou. V hornej časti obce zase lúky pri Čierňanke medzi Svrčinovcom a Čiernym Na Delnicach. Pozemky nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti vodných tokov majú značný rekreačný potenciál pre miestnych obyvateľov a preto ich je vhodné v územnom pláne vyčleniť práve na tento účel.

Pripomienky zamerané na ochranu vodných tokov a ochranu prírody:

  • zo strany obce zachovať prirodzené úseky vodných tokov Čierňanka a Šlahorov potok ako aj prírodný charakter okolitých pozemkov, ktoré dávajú územiu vyššiu hodnotu,
  • podporovať revitalizáciu narušených a nevhodne regulovaných úsekov Čierňanky a Šlahorovho potoka v spolupráci s OZ Rieka a MO SRZ Čadca, 
  • zabezpečiť dôslednú a účinnú ochrana povrchových a podzemných vôd,
  • rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný význam v kategóriách – biokoridory nadregionálneho a regionálneho významu podľa schváleného územného plánu regiónu,
  • rešpektovať a do grafickej a textovej časti územného plánu zapracovať genofondové lokality, biocentrá a biokoridory lokálneho významu nachádzajúce sa v riešenom území.

Ide o biokoridor Čierňanka a biokoridor Šlahorov potok. Medzi cenné biotopy patrí spodný úsek alúvia potoka Čierňanka od lokality Čadca – Podzávoz po zástavbu v obci Svrčinovec a územie Šlahorovho potoka po hranicu s Českou republikou. V povodí týchto potokov sa nachádzajú plošne vyvinuté zachovalé brehové porasty podhorských a horských jelšín s cennými zoocenózami. Vyskytujú sa najmä v spodnom úseku povodia Čierňanky a v prirodzene meandrovitom toku Šlahorovho potoka.  

            Zo zadania vyznievajú niektoré požiadavky obce kontraproduktívne a spôsobujú rozpor. Ak obec v zadaní uvádza medzi cieľovými prioritami ochranu životného prostredia, kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt potom je neprípustné ,,poslušne“ zakomponovať do nového územného plánu zámery, ktoré sú s nimi v priamom rozpore.

Ide o zámer zabezpečenia územnej rezervy pre výstavbu a prevádzku prieplavného spojenia Vážskej vodnej cesty (sieť AGN č. E81) s Oderskou vodnou cestou (AGN č. E30) triedy Va, vrátane plôch technických a servisných zariadení, v územnom koridore rieky Čierňanky.

Druhým je výhľadový zámer novej trasy medzištátneho vedenia ZVN 400 kV Varín – štátna hranica s ČR – Nošovice na 2x400 kV v katastrálnom území obce Svrčinovec. Obstarávateľom navrhované variantne riešenie považujeme za nedostatočné a neúčinné a preto vyzývame obec vypustiť tento zámer zo Zadania pre Územný plán obce Svrčinovec. Variantnosť trasy elektrovodu bude posudzovaná v procese SEA a EIA podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Podľa § 20 stavebného zákona Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky v stanovisku posudzuje, či je obsah návrhu zadania v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa. Ak schválením Zmeny a Doplnku č. 4 bola uvedená stavba vypustená zo zoznamu verejnoprospešných stavieb záväznej časti ÚPN VÚC ŽK je neopodstatnené uvažovať s touto stavbou v novom ÚPN Svrčinovec.

Žiadame, aby obstarávateľ postupoval v súlade s tým, čo uvádza v zadaní: ,,Ďalším problémom v oblasti životného prostredia je výhľadový koridor 2x400 kV ZVN Varín – hranica SR/ČR – Nošovice. Z hľadiska doterajšieho počtu koridorov nadradenej dopravnej a technickej infraštruktúry na tak malom území akom je k.ú. Svrčinovec považujeme požiadavku na vytvorenie ďalšieho koridoru za neúnosnú a výhľadovú trasu prezentovanú v ÚPN VÚC Žilina za neopodstatnenú a neakceptovateľnú z hľadiska ochrany prírody, tvorby krajiny, záujmov ochrany životného prostredia, ochrany lesov a v neposlednom rade súkromného vlastníctva občanov“.

 

           S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda