Okresný úrad Čadca,odbor starostlivosti o životné prostredie vydal podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu ,,Územný plán obce Svrčinovec", ktoré predložil obstarávateľ obec Svrčinovec, Obecný úrad Svrčinovec č. 858, 023 12 Svrčinovec, IČO 00314323.

Úspechom je, že Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol o posudzovaní tohto strategického dokumentu na základe stanovísk verejnosti. V katastrálnom území obce je 1. stupeň územnej ochrany.

Stanoviská orgánov štátnej správy a paradoxne aj obce Svrčinovec, cez územie ktorého je plánovaný elektrovod nepožadovali posudzovanie.

Prerokovanie a určenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu sa uskutoční dňa 12. februára 2016 (piatok) o 10.00 hod. v zasadačke Okresného úradu Čadca, Sl. dobrovoľníkov 1082, Čadca (3. poschodie).

Peter Beleš

   

 

 Rozhodnutie o tom, že ,,Územný plán obce Svrčinovec" sa bude posudzovať