Vytlačiť
Kategória: Aktivity OZ Rieka
Prečítané: 3149x

Obec Trnavá Hora

Okružná cesta 229/21

966 11 Trnavá Hora

 

Oznámenie o účasti v správnom konaní

 

            Na základe oznámenia uverejneného na webovej stránke obce Trnavá Hora zo dňa 28.02.2014 o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín pre žiadateľa ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO 36662780, Vám oznamujeme, že občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov má záujem o účasť v tomto konaní podľa § 82 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

            OZ Rieka vzniklo v roku 2013, je registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a jeho cieľom je ochrana ľudského práva na zabezpečenie a zachovanie zdravého životného prostredia, ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinuá spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty.

  

 

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                      predseda

 

Príloha: Stanovy OZ Rieka – združenia na ochranu vodných tokov