Obec Liptovský Ján

J. Kalinčiaka č. 39

032 03 Liptovský Ján

                                                                                                           

Odvolanie proti rozhodnutiu Obce Liptovský Ján číslo SOcÚ/LJ - 2013/0461 zo dňa 28.03.2014

 

            Na základe doručeného rozhodnutia č. SOcÚ/LJ – 2013/0461 zo dňa 28.03.2014 vydaného obcou Liptovský Ján vo veci nepriznania postavenia účastníka konania v územnom konaní povoľovanej stavby ,,Malá vodná elektráreň na rieke Váh, Podtureň, Liptovský Ján“, podávame v zákonnej lehote podľa § 53 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní odvolanie.

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, IČO 42225671, Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca (ďalej len ,,OZ Rieka“) písomne oznámilo listom č. 11/2013 zo dňa 07.11.2013 stavebnému úradu obci Liptovský Ján, že má záujem o účasť v správnom konaní vo veci povolenia predmetnej MVE na rieke Váh z dôvodu ochrany verejného záujmu, ktorým je ochrana životného prostredia a súčasne požiadalo o doručovanie všetkej korešpondencie súvisiacej s povolením MVE na adresu OZ Rieka.

OZ Rieka podľa svojich stanov medzi iným podporuje a podieľa sa na aktivitách s cieľom zamedzenia poškodzovania vodných ekosystémov a presadzovania environmentálne šetrných a racionálnych spôsobov a alternatív využívania vôd a vodných tokov. Už len predmet jej činnosti a zmeranie tohto občianskeho združenia zakladá jeho účasť na týchto konaniach, do ktorých bude aktívne vstupovať, či vykonávať všetky práva účastníka konania, na základe iných práv. Týmito inými právami sa považujú všetky základné ľudské práva a slobody  vrátane práva na priaznivé životné prostredie a práva na ochranu zdravia, ktoré sú garantované  Ústavou SR.

Dňa 28.03.2014 sme sa telefonicky informovali u Ing. Urbanovej, kedy stavebný úrad oznámi začatie územného konania. Dozvedeli sme sa, že územné konanie už prebieha a nové ústne pojednávanie bude oznámené na webovej stránke obce Liptovský Ján. Po týždni nám bolo tou istou pracovníčkou stavebného úradu doručené toto rozhodnutie. Ing. Urbanová sa pri telefonickom rozhovore vyjadrila zo 100 % istotou, že investorovi MVE bude vydané kladné rozhodnutie o umiestnení vodnej stavby, čím porušila zásadu zákonnosti správania správneho orgánu.

K obsahu odôvodnenia rozhodnutia uvádzame tieto skutočnosti. Stavebný úrad si nesprávne vysvetľuje § 34 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona, citujeme: v územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva      k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Do uvedenej skupiny účastníkov stavebného konania v prípade vodnej stavby nepochybne patria aj osoby, ktoré majú ,,iné právo“ (napríklad vo forme ochrany životného prostredia) nie priamo k pozemkom, ale k vodnému útvaru (napríklad vodný tok) existujúcemu na stavbou dotknutých pozemkoch.

OZ Rieka vzniklo v roku 2013 a nezapojilo sa do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. To však nemôže byť rozhodujúcou skutočnosťou na vyradenie OZ Rieka z povoľovacieho konania. Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku je účastníkom konania ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. OZ Rieka má v tomto konaní preukázateľný záujem na ochrane životného prostredia, ktoré je verejným záujmom. To, že OZ Rieka sa nezapojilo do procesu EIA je irelevantné, pretože v tom čase vznikalo a nie je v jeho silách obsiahnuť všetky konania.

Z rozhodovacej činnosti súdneho dvora, najvyššieho súdu, resp. ústavného súdu je zrejmé, že najvyššie súdne inštancie plne rešpektujú práva členov verejnosti zúčastniť sa na rozhodovacích procesoch v záležitostiach životného prostredia. Dôraz pritom kladú na to, aby táto ich účasť bola (i) včasná – keď sú všetky možnosti otvorené, (ii) efektívna – aby mali možnosť ovplyvňovať výsledok konania a potom ďalej napadnúť rozhodnutia orgánov verejnej moci na nadriadenom správnom orgáne a súde a (iii) nebola samoúčelná – keď sú iba 

formálne realizované práva, pričom zo všetkých okolností je zrejmé, že náprava alebo zlepšenie životného prostredia nemôže byť dosiahnutá.

Zapojenie verejnosti do týchto konaní je však legitímnym a významným nástrojom na ovplyvňovanie rozhodovacej činnosti správneho orgánu a v konečnom dôsledku tak môžu tieto aktivity prispievať k priaznivému stavu životného prostredia.

 

Na základe vyššie uvedeného žiadame druhostupňový správny orgán o zrušenie rozhodnutia č. SOcÚ/LJ – 2013/0461 zo dňa 28.03.2014 vydaného obcou Liptovský Ján.

 

 

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda