Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor environmentálneho posudzovania

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava                  

 

 

Stanovisko k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu ,,Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014 - 2020“

 

Na základe uverejnenia rozsahu strategického dokumentu ,,Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014 – 2020, Vám OZ Rieka – združenie na ochranu vodných tokov dáva toto stanovisko.

Špecifické požiadavky pod označením 2.2.4., 2.2.6. a 2.2.8. uvedené v rozsahu hodnotenia žiadame preformulovať nasledovne.

2.2.4. V súvislosti s časťou Ochrana biodiverzity a krajiny špecifikovať, ktoré konkrétne opatrenia a akým spôsobom prispejú k obnove a zachovaniu populácií živočíchov v poľnohospodárskej krajine, lese a vo vodných tokoch.

V rámci tejto požiadavky upozorňujeme, že nielen vtáky sú ovplyvňované v poľnohospodárskej a lesnej krajine. Medzi zraniteľné patria aj iné druhy živočíchov cicavce, obojživelníky, ryby a bezstavovce.

2.2.6. Posúdiť negatívne vplyvy spojené s realizáciou budovania nových lesných ciest a hydromelioračných zásahov v poľnohospodárskej a lesnej krajine a vylúčiť ich, ak sa na základe overiteľných dôkazov preukáže, že činnosť bude mať výrazný negatívny vplyv na ochranu prírody v území ako aj ochranu zdrojov podzemných vôd a zdrojov povrchových vôd slúžiacich na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou (vodárenské nádrže).      

Tieto opatrenia majú preukázateľný negatívny vplyv aj na územia nachádzajúce sa mimo sústavy NATURA 2000 a budovanie lesných ciest vo všeobecnosti spôsobuje eróziu pôdy. Hydromelioračné zásahy poškodzujú mokrade a ochudobňujú pôdu o vodu v krajine.

2.2.8. V súvislosti s časťou ,,Ochrana vodných zdrojov“ požadujeme preformulovať ,,posilnenie stabilizácie vodného režimu“ na ,,zabezpečenie opatrení na stabilizovanie vodného režimu...“ ako aj na ,,zabezpečenie opatrení na optimálny vodný režim pôd...“.

Posilnenie považujeme za nedostatočný výraz vo vzťahu k požadovanému cieľu.

 

Okrem uvedeného požadujeme rozsah hodnotenia strategického dokumentu doplniť o požiadavku:

Posúdenie vplyvu navrhovaných opatrení na poľovnícke hospodárenie, na jednej strane vznik a rozsah škôd spôsobených zverou na poľnohospodárskych kultúrach a lesných porastoch a na strane druhej škody spôsobené znížením početnosti zveri, prípadne zánikom populácie v dôsledku používania chemických prípravkov a zánikom biotopov   v poľovných revíroch, ktoré sú vytvorené z poľnohospodárskych a lesných pozemkov.

 

   

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                      predseda