Zápis 

z prerokovania pripomienok k návrhu územnoplánovacej dokumentácie  „Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj    – Zmeny a doplnky 2014“ v súlade s ustanovením § 22 ods. 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, uskutočneného dňa 23. apríla 2014.

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

 

Na základe oznámenia prerokovania návrhu „Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2014“ Vám zasielame tieto pripomienky a zároveň návrhy riešení.

OZ Rieka zásadne nesúhlasí so zapracovaním nekoncepčného dokumentu „Koncepcia využívania HEP vodných tokov na území SR do roku 2030“, schváleného uznesením č.178 z 9.marca 2011 vládou SR. Proti tomuto dokumentu bola podaná sťažnosť adresovaná Komisii Európskych spoločenstiev. Dôvodom je postup MŽP SR pri presadzovaní programu výstavby MVE, pri ktorom došlo a naďalej dochádza k porušovaniu práva ES v oblasti vodnej politiky a ochrany prírody. Sťažnosť bola prijatá a v súčasnosti je v štádiu šetrenia.

Berie na vedomie, Koncepcia využitia HEP nie je riešená v návrhu záväznej časti v rozsahu uznesenia vlády SR č. 178/2011.

 

 

V smernej časti návrhu 2.9. Rekreácia, cestovný ruch a kúpeľníctvo – Vzhľadom na veľmi dobré podmienky na splavovanie rieky Hron žiadame zvýšiť podporu pre rozvoj CR a doplniť regulatív, ktorý zabráni vytváraniu ďalších bariér na vodnom toku Hron a zachová podmienky na plynulé splavovanie rieky Hron. 

Akceptuje sa, požiadavka je premietnutá v záväznej časti v oblasti 3. Oblasť rozvoja rekreácie a turistiky, doplnením regulatívu 3.1.9. Vytvárať územnotechnické podmienky pre vodnú turistiku

 

V záväznej časti Návrhu . V oblasti rozvoja nadradenej infraštruktúry, 7.1. Vodné hospodárstvo v regulatíve 7.1.7. požadujeme vypustiť VN Meliata (zdrž plánovanej MVE) na vodnom toku Muráň. Na rieke Muráň sa nachádzajú ÚEV.  Z toho dôvodu nie je možné túto stavbu zaradiť v tomto dokumente.

 

Akceptuje sa, VN Meliata vypustená so záväznej časti

 

Regulatív 7.2.13. požadujeme upraviť nasledovne: MVE je možné umiestniť iba tam, kde nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu životného prostredia, majetku obyvateľov a iných oprávnených záujmov. MVE možno umiestniť len na existujúcich vodohospodárskych stavbách a bariérach vodných tokov s podmienkou ich spriechodnenia pre ryby  a ostatné vodné organizmy. Vzdialenosť medzi jednotlivými MVE nesmie byť kratšia než 20 km.

Neakceptované, regulatív 7.2.13 je postačujúci pre rešpektovanie všetkých celospoločenských požiadaviek

OZ Rieka „MVE je možné umiestniť iba tam, kde nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu životného prostredia, majetku obyvateľov a iných oprávnených záujmov. MVE možno umiestniť len na existujúcich vodohospodárskych stavbách a bariérach vodných tokov s podmienkou ich spriechodnenia pre ryby a ostatné vodné organizmy. Vzdialenosť medzi jednotlivými MVE nesmie byť kratšia ako 20 km“.

 

Ďalej navrhujem upraviť regulatív č.7.2.14 nasledovne: „MVE umiestňovať výlučne na existujúcich vodohospodárskych stavbách a bariérach vodných tokov s podmienkou ich spriechodnenia pre ryby a ostatné vodné organizmy“

 

 

V Banskej Bystrici  23.4.2014