Okresný úrad Čadca

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Palárikova 91

022 01 Čadca

 

 Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente ,,Územný plán obce Svrčinovec“

 

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., Vám na základe oznámenia o strategickom dokumente ,,Územný plán obce Svrčinovec“ uverejnenom na www.enviroportal.sk poskytuje toto stanovisko.

 

Keďže obec Svrčinovec má schválený územný plán z roku 1999, ktorý dostatočným spôsobom rieši optimalizáciu priestorového usporiadania katastrálneho územia obce Svrčinovec a jeho funkčné využitie s prihliadaním na záujmy ochrany prírody a krajiny, ochranu poľnohospodárskej a lesnej pôdy, zdravia obyvateľov, žiadame, aby jedným zo základných podkladov pre tvorbu nového územného plánu bol doposiaľ platný územný plán. Okrem neho je potrebné využiť aj iné dôležité podklady ako sú Regionálny ÚSES okresu Čadca a ďalšie strategické dokumenty.

Podľa vecného a časového harmonogramu pre prípravu a schvaľovanie sa uvádza, že v tomto období sa vykonávajú prieskumy a rozbory pre ÚPN-O a vypracováva sa krajinno-ekologický plán. Z dôvodu, že nevieme posúdiť za akým účelom sa robia prieskumy a rozbory a najmä v akom rozsahu sú vykonávané, žiadame, aby problémy a strety záujmov v riešenom území obce Svrčinovec vyplývajúce z územnoplánovacích podkladov a ostatných záväzných podkladov boli objektívne a podrobne špecifikované v koncepte a návrhu územnoplánovacej dokumentácie na základe prieskumov vykonaných v súlade s § 7 Vyhlášky MŽP SR č. 55 z 25. januára 2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Nakoľko obec Svrčinovec sa v predchádzajúcom období viackrát pokúšala odkloniť od svojho platného územného plánu, čím by sa zhoršilo životné prostredie a kvalita bývania pre jej obyvateľov, odporúčame pri spracovaní krajinno-ekologického plánu zamerať pozornosť na zachovanie vyváženosti priestorového usporiadania územia a jeho funkčného využívania tak, aby boli zachované aj vplyvom nadmernej železničnej a cestnej dopravy silno atakované krajinno-ekologické, kultúrno-historické a socio-ekonomické podmienky v obci.        

 

V časti II. Základné údaje o strategickom dokumente:

  1. Charakter

Zástupca obstarávateľa pre obstaranie ÚPN-O Svrčinovec uvádza, že ÚPN-O Svrčinovec bude obstarávaný v súlade s ustanoveniami § 11 Zákona č. 50/76 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spracovaný v súlade s § 12 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. Na základe výstupov z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, schváleného Územného plánu VÚC Žilinský kraj a z neho vyplývajúceho rozsahu urbanizovaného územia, navrhovaného funkčného využitia a priestorového usporiadania je možné konštatovať, že ÚPN-O Svrčinovec, ako strategický dokument, ktorý bude riešiť návrh využitia malých území na miestnej úrovni, nebude mať významný vplyv na životné prostredie a taktiež nebude vytvárať rámec pre schválenie niektorej z činnosti uvedených v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. Toto konštatovanie považujeme za účelové s cieľom vyhnúť sa komplexnému procesu posudzovania strategického dokumentu ÚPN-O Svrčinovec podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Postup neúplného posudzovania v štádiu zámeru je pre strategický dokument akým je nový územný plán obce Svrčinovec nevyhovujúci a nedostatočný! Dôkazom o potrebe komplexného posúdenia strategického dokumentu je zámer vedenia novej trasy elektrovodu č. 404 Varín - Nošovice a jeho rozšírenie na 2 x 400 kW cez územie obce Svrčinovec, ktoré by sa malo premietnuť do nového územného plánu obce. Vzhľadom na to, že ide o environmentálnu záťaž, ktorá bude negatívne vplývať na obyvateľov obce a ich životné prostredie, žiadame, aby táto stavba obmedzujúca rozvoj obce a zhoršujúca podmienky v obci bola aj z dôvodu rozporu podľa stavebného zákona vylúčená z nového územného plánu obce Svrčinovec. Podľa Prílohy č. 8 EIA zákona je pre nadzemné prenosové vedenia elektrickej energie 220 kV a viac povinné hodnotenie! Ďalším dôkazom o potrebe komplexného posudzovania je výstavba diaľnice a rýchlostnej cesty, ktoré predstavujú výrazný zásah do územia Svrčinovca. Kumulatívny vplyv líniových stavieb je na obyvateľov obce Svrčinovec a jeho ďalší rozvoj tak výrazný a intenzívny, že vzniknutá situácia v obci si vyžaduje osobitné rozbory, prieskumy a posudky na základe ktorých by mali byť schválené adekvátne kompenzačné opatrenia.

 

V časti 5. Vplyvy na chránené územia

V súvislosti s tvrdením, že ,,Riešené územie ÚPN-O nezasahuje do genofondových lokalít, biotopov a biocentier regionálneho a nadregionálneho významu“ považujeme toto tvrdenie za nepravdivé, pretože vodný tok Čierňanka predstavuje nadregionálny biokoridor s výskytom genofondových lokalít. Reprezentatívnym segmentom geoekodiverzity v blízkom okolí dotknutého územia podľa dokumentov Územného systému ekologickej stability (ÚSES) je:

Čierňanka – Šlahorov potok

Ide o spodný úsek alúvia potoka Čierňanka od lokality Čadca – Podzávoz po zástavbu v obci Svrčinovec a územie Šlahorovho potoka po hranicu s Českou republikou. V povodí týchto potokov sa nachádzajú plošne vyvinuté zachovalé brehové porasty podhorských a horských jelšín s cennými zoocenózami. Vyskytujú sa najmä v spodnom úseku povodia Čierňanky a v prirodzene meandrovitom toku Šlahorovho potoka.

 

V rámci tvorby novej územnoplánovacej dokumentácie treba k ploche zastavaného územia plánovať primeranú plochu pozemkov, ktoré budú využívané na oddych a rekreáciu. Zeleň zlepšuje životné podmienky ľudí a preto podporujeme akékoľvek investície do zelenej infraštruktúry v obci. Domnievame sa, že zelená infraštruktúra je v súčasnosti najlepšou alternatívou pre obce silno atakované antropogénnymi vplyvmi. V porovnaní s inými obcami sú vo Svrčinovci silno poddimenzované prvky zelene a preto navrhujeme vyčleniť všetky nevyužité voľné plochy v intraviláne prednostne na rekreáciu a oddych. Ide predovšetkým o pozemky (lúky) nachádzajúce sa v lokalite pri Šlahorovom potoku pod cintorínom, pozemky (lúky) pri Čierňanke medzi Svrčinovcom a Čiernym a pozemky (lúky) pri rybníku medzi Svrčinovcom a Čadcou. Tieto lokality sú významné aj z hľadiska ochrany prírody a preto bude najlepším riešením ich využitie na rekreáciu a oddych so zachovaním ich prírodných hodnôt.  

 

V nadväznosti na uvedené, Vás žiadame vykonať komplexné posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

           Zároveň Vás žiadame, aby ste nám doručovali akúkoľvek písomnú korešpondenciu na adresu sídla združenia.

 

 

           S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       Predseda

 

Príloha:

Stanovy OZ Rieka

Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO)