Okresný úrad Čadca

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Palárikova 91

022 01 Čadca

                                                                 

Územný plán obce Svrčinovec – požiadavky k rozsahu hodnotenia

 

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., Vám na základe listu č. OU-CA-OSZP-2016/000036.31 zo dňa 29.01.2016 dáva tieto špecifické požiadavky k určeniu rozsahu hodnotenia strategického dokumentu ,,Územný plán obce Svrčinovec“.

 • Vykonať podrobné merania hluku, vibrácii a prašnosti spôsobované intenzívnou cestnou a železničnou dopravou v k.ú Svrčinovec. Merania požadujeme vykonať oprávnenou inštitúciou tak, aby sa zistila intenzita jednotlivých zdrojov a  kumulatívny vplyv pôsobenia všetkých zdrojov súčasne vrátane stavebnej činnosti na diaľnici. Výsledky meraní požadujeme posúdiť vo vzťahu k životným podmienkam obyvateľov žijúcich v obytných zónach v blízkosti cesty I. triedy, diaľnice a železnice.
 • Posúdiť súčasné riziká intenzívnej cestnej dopravy cez obec Svrčinovec a jej súčasného technického vybavenia vo vzťahu k bezpečnosti chodcov. Na základe výsledkov stanoviť adekvátne stavebné, organizačné a regulačné opatrenia, aby sa zvýšila bezpečnosť cestnej premávky a zlepšila kvalita života obyvateľov.
 • Posúdiť vplyv elektromagnetického žiarenia zo súčasných zdrojov povrchového vedenia v k.ú. Svrčinovec na zdravie obyvateľov žijúcich v blízkosti elektrovodu.
 • Vyhodnotiť pomer zastavaných plôch k nezastavaným plochám v intraviláne a posúdiť možnosti ich najvhodnejšieho využitia z hľadiska zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia.
 • Posúdiť zábery poľnohospodárskej pôdy na jej nepoľnohospodárske využívanie vo vzťahu k demografickému vývoju v obci a vo vzťahu k potrebe zabezpečenia živočíšnej a rastlinnej produkcie, ktorú zabezpečujú RD Čierne – Svrčinovec a miestni SHR.
 • Pre celý kataster obce Svrčinovec v Územnom pláne určiť koeficient ekologickej stability a stupeň ekologickej stability.
 • Predchádzať znižovaniu ekologickej stability a biodiverzity územia (napr. ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, zamedzenie šírenia inváznych rastlín a živočíchov, zamedzenie rozširovania nepôvodných druhov drevín a živočíchov mimo zastavaného územia a využívanie pôvodných druhov drevín a rastlín).
 • Navrhnúť vhodné opatrenia na zvýšenie ekologickej stability územia.
 • Vytvárať podmienky pre ekologicky optimálne využívanie územia, rešpektovanie, prípadne obnovenie funkčného územného systému ekologickej stability.  
 • Určiť index ozelenenia plôch a záväzné určiť, aby tento index nebolo možné z akýchkoľvek príčin znižovať, ale udržiavať a zvyšovať, index musí byť stanovený pri každej ďalšej zmene a doplnku ÚPN.
 • V čo najvyššej možnej miere zachovať plochy pre vytvorenie verejnej a vyhradenej zelene a zabezpečiť pre zeleň odbornú starostlivosť v zmysle STN 837010.
 • Zvýšiť estetické kvality prostredia výsadbou stromoradí a alejí, osadením prvkov drobnej architektúry.
 • V územnom pláne sa zaoberať definovaním konfliktných uzlov a prvkov na miestnej úrovni a navrhnúť opatrenia na nápravu vo vzťahu k nim.
 • V strategickom dokumente musia byť implementované princípy trvaloudržateľného rozvoja (TUR), ktoré budú v záväzných regulatívoch ÚPN.        
 • Posúdiť vplyv energetickej stavby plánovaného elektrovodu 2x400 kV so zameraním na hustotu líniových stavieb v obci Svrčinovec, únosnosť územia a znižovanie estetickej hodnoty prírodného prostredia.
 • Vypracovať analýzu záberu lesných pozemkov v súvislosti s plánovanou trasou elektrovodu 2 x 400 kV a vyčísliť škody pre vlastníkov z titulu obmedzenia riadneho hospodárenia.
 • Posúdiť vplyv plánovaného elektrovodu na zdravie obyvateľov, ich majetok, životné prostredie, rybárske revíry a migračné trasy zveri a vtákov.
 • Zdôrazniť význam vodných plôch v štruktúre obce – ich revitalizáciou, úpravou okolia a sprístupnením chodníkmi pre peších.
 • Posúdiť vhodnosť umiestnenia nového cintorína z hľadiska geologického, hydrogeologického, hygienického a z hľadiska prístupnosti a potrieb obce.  
 • Zabezpečiť prístup pre užívateľov hospodáriacich na pozemkoch v extraviláne v lokalite Furmanec prostredníctvom miestnej komunikácie, ktorá sa napojí na existujúcu prerušenú panelovú cestu z dôvodu výstavby plánovanej diaľnice. Miestna komunikácia bude zabezpečovať prejazd aj pre väčšiu poľnohospodársku a lesnícku techniku bez obmedzovania obyvateľov v osadách.
 • Posúdiť vhodnosť územia vo Svrčinovci na budovanie zberného dvora na komunálny odpad, keď v bezprostrednom susedstve sa nachádza regionálna skládka TKO.
 • Riešiť ochranu a využívanie ložísk nevyhradených nerastov na pozemkoch v bezprostrednej blízkosti rieky Čierňanky (zásoba štrkov v inundačnom území).
 • V správe o hodnotení vyhodnotiť zásahy do chránených území, mieru fragmentácie hodnotných krajinných prvkov, narušenie migračných trás, kolízie živočíchov s dopravnými prostriedkami, zásahy do prvkov územného systému ekologickej stability, ovplyvnenie krajinného razu.    

 

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                        predseda