Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-BB-OSZP1-2016/004669-Ku zo dňa 04.02.2016 zastavil konanie vo veci žiadosti Hydro Company, s.r.o. Ladomerská Vieska 1030, 965 01 Ladomerská Vieska zo dňa 28.12.2016 o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Žiar nad Hronom v katastrálnom území Ladomerská Vieska z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku.

 

Z uvedeného vyplýva, aký má veľký význam sledovanie začatých správnych konaní a prihlasovanie sa do jednotlivých konaní, kde máme záujem chrániť životné prostredie. Podľa nášho názoru, investor zámerne neuhradil správny poplatok, pretože do konania sa prihlásilo viacero občianskych združení. Očakávame, že investor opätovne požiada príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a preto spoločne sledujme webovú stránku Ministerstva životného prostredia SR a navzájom sa informujem.

 

Peter Beleš