Mesto Banská Bystrica

Mestský úrad

Československej armády 26

974 01 Banská Bystrica

 

Žiadosť o poskytnutie informácií

 

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., Vás podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiada o poskytnutie nasledovných informácií v súvislosti s plánovaným zámerom MVE Iliáš a MVE Vlkanová na rieke Hron.

 

  1. Vzhľadom na to, že investor Rutland a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava údajne požiadal stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia na vodnú stavbu MVE Iliáš, žiadame, aby ste k tejto otázke poskytli pravdivú informáciu. V prípade, že táto informácia je pravdivá, žiadame uviesť kedy a pod akým spisovým označením evidujete toto územné konanie. Zároveň požadujeme zaslať kópie oznámenia, ako aj korešpondenciu medzi stavebným úradom a investorom, ktorá súvisí s územným konaním.

 

  1. V akom stave, či procesnom štádiu je predmetné územné konanie?

 

  1. Prečo OZ Rieke – združeniu na ochranu vodných tokov ako riadnemu účastníkovi územného konania (účastník procesu posudzovania vplyvov na životné prostredia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) nebolo z Vašej strany doručené oznámenie o začatí konania, prípadne o jeho prerušení, či zastavení
  2. Sú zámery vodných stavieb MVE Iliáš a MVE Vlkanová zakomponované v Územnom pláne mesta Banská Bystrica?

 

  1. Aký je súčasný postoj mesta a hlavného architekta k zámerom MVE Iiáš a MVE Vlkanová?

Uvedené informácie požadujeme zaslať na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a tiež písomne na adresu združenia.  

 

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       Predseda