Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

                                  

Vyjadrenie k podkladom pre rozhodnutie

 

Listom č. 2493/2016-2.3 zo dňa 25.02.2016 ste nám oznámili podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, že ste zhromaždili rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia vo veci povolenia výnimky z druhovej ochrany.

Po oboznámení sa s predloženými podkladmi žiadosťou spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava a stanoviskom Štátnej ochrany prírody SR, Vám dávame toto vyjadrenie.

V žiadosti spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava sú uvedené účelovo nepravdivé a zavádzajúce informácie súvisiace s konaním o umiestnení vodnej stavby ako aj posudzovaním zámeru tejto vodnej stavby podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,EIA zákona“).

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici vydal pod číslom 2008/01125/ZH – NOH zo dňa 10.09.2008 rozhodnutie v zisťovacom konaní, že navrhovaná činnosť ,,Malá vodná elektráreň Bzenica“ sa nebude posudzovať podľa EIA zákona. Toto rozhodnutie však bolo vydané pre iný projektový zámer a inú spoločnosť!

V zákonom stanovej lehote bolo proti územnému rozhodnutiu na vodnú stavbu ,,VD Bzenica“ podaná zo strany OZ Hron pre slobodné rieky a OZ Slatinka žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vydaného Okresným úradom Banská Bystrica, Odborom výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2014/09701 SA zo dňa 25.06.2014. Krajský súd v Banskej Bystrici vydal dňa 19.03.2014 rozsudok č. k. 23S/84/2012, ktorým toto rozhodnutie č. 2012-358/414-OŠSS S1 podľa § 250j ods. 2 písm. a), c) a e) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.05.2014. Krajský súd v Banskej Bystrici vo svojom rozhodnutí číslo konania 24S/84/2012 zo dňa 19.3.2014 konštatoval, že zrušené rozhodnutie bolo založené na podkladoch, ktoré nezodpovedajú príslušným zákonným ustanoveniam a okolnostiam, ktoré boli platné v čase rozhodovania. Správny orgán sa týmito okolnosťami mal zaoberať. Za podstatné okolnosti, ktorými sa správny orgán nezaoberal bola absencia postupu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie tzv. (EIA), čo je v rozpore s cieľmi Aarhuského dohovoru, ktorý bol implementovaný do Smernice 2003/35/ES EP a Rady zo dňa 26.5.2003. Krajský súd v Banskej Bystrici konštatoval, že absenciou EIA, teda postupov odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie boli ukrátené práva žalobcu na priaznivé životné prostredie, ak v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie tzv. (EIA) v znení neskorších predpisov je nutné navrhovanú činnosť posudzovať. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza územie európskeho významu SKUEV 0638 Revištský rybník, ktorý je zaradený do sústavy území NATURA 2000. Rieka Hron ako nadregionálny biokoridor spája aj ďalšie významné biocentrá ako je územie európskeho významu SKUEV 0264 Klokoč a SKUEV 0216 Sitno. Zámer vodnej stavby spôsobí predovšetkým priamy zásah do brehových porastov rieky Hron, ktoré možno v zmysle Prílohy č. 1 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. charakterizovať ako biotopy európskeho významu: Ls 1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (kód EO*) Ls 1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (kód 91 FO). Podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebná EIA pri každej činnosti, ktorá môže mať vplyv na územie NATURA 2000.

Zároveň namietame účelové tvrdenie žiadateľa, že stavba MVE Bzenica je stavbou vo verejnom záujme. MVE Bzenica nie je stavbou, ktorá by bola citovaná v § 139 ods. 3) Stavebného zákona a nemožno ju považovať za stavbu líniovú, nakoľko príslušný orgán štátnej správy, ktorý má právomoc ju povoliť, o tom nerozhodol. (Vymedzenie pojmu líniovej stavby je účelné v nadväznosti na určenie osobitných cien a náhrad za pozemky, ktoré sa budú zaberať pre tieto stavby vo verejnom záujme). Rovnako túto stavbu nie je možné považovať ani za líniovú stavbu. Podľa § 139 ods. 3) Stavebného zákona líniovými stavbami sú na účely tohto zákona najmä a) ropovody, plynovody, produktovody, teplovody, b) diaľnice, cesty a miestne komunikácie, c) stavby dráh, d) podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny, e) vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály, f) vedenia jednotnej telekomunikačnej siete, g) letiská, h) prístavy. Podľa § 139 ods. 4) Stavebného zákona v prípade pochybnosti o tom, či ide o líniovú stavbu podľa odseku 3 alebo o jej súčasť, rozhodne orgán štátnej správy príslušný na jej povolenie. Rozhodnutie stavebného úradu obce Bzenica č. 50/2011 o umiestnení stavby zo dňa 04.11.2011 obsahuje informáciu o platnosti rozhodnutia 2 roky. Krajský súd v Banskej Bystrici upovedomil žalobcu k číslu konania 23S/84/2012, v ktorom odmietol odklad vykonateľnosti rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici č. 2012-358/414-OŠSS S1 zo dňa 02.04.2012. Nakoľko podanie žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia nemá odkladný účinok, platnosť rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici č. 2012-358/414-OŠSS S1 zo dňa 02.04.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.04.2012 stratilo svoju platnosť uplynutím lehoty dňa 26.04.2014.

Podľa § 40 Stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Účastníkom územného konania a teda i žalobcom nie je známe, že by správny orgán začal konanie o žiadosti spoločnosti L´Energie verte, a.s., IČO: 35 802 707, Borská č. 6, 841 01 Bratislava o predĺžení tejto lehoty. Úradná tabuľa žalovaného taktiež neobsahovala takúto informáciu ani informáciu o začatí takéhoto konania. Z dôvodu straty platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby MVE Bzenica vydaného Krajským stavebným úradom v Banskej Bystrici č. 2012-358/414-OŠSS S1 zo dňa 02.04.2012, žalovaný a ani vedľajší účastník konania, a to investor L´Energie verte, a.s., IČO: 35 802 707, Borská č. 6, 841 01 Bratislava nepodali odvolanie voči rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 19.03.2014 číslo konania 23S/84/2012, ktorý nadobudol právoplatnosť 08.05.2014.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vo veci MVE Bzenica boli zo strany žalobcu ako aj investora podané odvolania s rovnakým odôvodnením ako je uvedené v rozhodnutí Okresného úradu Banská Bystrica, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2014/09701 SA zo dňa 25.06.2014, ale tam nekončila lehota platnosti vydaného územného rozhodnutia, preto v snahe dostať sa do stavebného konania využívajú inštitút odvolania, ktorý spôsobuje neprávoplatnosť zrušovacieho rozsudku. To znamená, že žalovaný účelovo pokračoval v konaní č. 2012-358/414-:OŠSS S1 zo dňa 02.04.2012, ktoré premenoval na konanie OU-BB-OVBP2-2014/09701 SA zo dňa 25.06.2014 a opätovne sa zaoberal odvolaniami OZ Hron a Združenia Slatinka Zvolen voči rozhodnutiu obce Bzenica č. 50/2011 o umiestnení stavby zo dňa 04.11.2011, ktoré z rovnakých dôvodov zamietol v konaní č. 2012-358/414-:OŠSS S1 zo dňa 02.04.2012! Žalobca dňa 26.06.2014 už v konaní o odvolaní voči rozhodnutiu obce Bzenica č. 50/2011 o umiestnení stavby zo dňa 04.11.2011 nemohol pokračovať z dôvodu uplynutia zákonnej lehoty na platnosť povolenia o umiestnení stavby MVE Bzenica, ktorá uplynula 26.04.2014!

 

Stanovisko Štátnej ochrany prírody SR pod číslom ŠOP SR/555/2016 zo dňa 08.02.2016 na základe vstupných údajov identifikuje územie a popisuje charakteristiku navrhovanej činnosti. Ďalej v stanovisku odborne a argumentačne hodnotí toto územie z hľadiska ochrany prírody a krajiny a podrobne identifikuje výskyt živočíchov a rastlín. Tieto údaje pochádzajúce z terénnych výskumov sú zdokladované aj citáciou literárnych zdrojov. Po posúdení hodnoty územia, jeho návrhu na vyhlásenie a zaradenie do zoznamu Území európskeho významu ako aj rizík navrhovanej činnosti, neodporúčajú orgánu ochrany prírody povoliť výnimku zo zákazov.

Na základe pravidelného skúmania a monitorovania ichtyocenóz slovenských riek, znaleckého skúmania vplyvov týchto stavieb na populácie rýb, vieme dostatočne odborne zhodnotiť ako sa vyvíja Slovenský ichtyologický index, ktorý sa používa na stanovenie ekologického stavu vôd a tiež mieru eliminácie navrhovaných kompenzačných opatrení vo vzťahu k potenciálnym škodám. Navrhovaný rybovod svojimi parametrami nespĺňa požiadavky na umožnenie migrácie druhov, ktoré v súčasnosti osídľujú rieku Hron v tomto úseku. Druhová pestrosť a vzácnosť hronskej ichtyofauny si právom zaslúži byť územím európskeho významu. Je známe, že rybovody sú vysoko selektívne pre ryby. S narastajúcou druhovou diverzitou a početnosťou populácii migrujúcich rýb sa výrazne znižuje funkčnosť rybovodov. Kumulatívny vplyv viacerých migračných bariér dokonca spôsobuje totálnu nefunkčnosť rybovodov. V stanovisku ŠOP SR sa uvádza, že v tomto úseku Hrona prevládajú migrujúce ryby. V počte 17 druhov dominujú migranti na stredné vzdialenosti do 100 km, 3 druhy migranti na veľké vzdialenosti nad 100 km a 5 druhov je nemigrujúcich. Tento prehľad druhov dokazuje vysoké nároky rýb na celoročnú migráciu na väčšie vzdialenosti (v súčasnosti je to po hať MVE Hronská Dúbrava). Povolením tejto stavby dôjde k likvidácii hodnotného meandra a zániku hodnotného biotopu. Vodné dielo spôsobí významne narušenie funkcie rieky Hron ako nadregionálneho biokoridora, postupne sa zníži biodiverzita v celom strednom úseku Hrona. Akvatické a amfibické druhy organizmov budú v prípade povolenia vodnej stavby poškodené v najväčšej miere, ale škodlivý vplyv tejto stavby sa prejaví aj na populáciách terestrických druhov viazaných topicky a troficky na vodný ekosystém. Zlikvidujú sa hodnotné brehové porasty, ktoré nie je možné kompenzovať náhradnou výsadbou vo vzťahu k funkcii, ktorú momentálne plnia. Sekundárnym javom bude postupný zánik populácií druhov európskeho významu ako je hrúz Kesslerov (Gobio Kessleri), mrena škvrnitá (Barbus petenyi) a mrena severná (Barbus barbus). Sprievodným javom bude zníženie početnosti populácii pôvodných prúdomilných druhov rýb ako sú: jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), podustva severná (Chondrostoma nasus), mrena severná (Barbus barbus), nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) a iné. Pôvodné reofilné druhy budú postupne nahradené druhmi menej náročnými na životné podmienky, častokrát s inváznym správaním. Z dlhoročnej praxe ichtyológa a znalca v odbore Vodné hospodárstvo, odvetvie Rybárstvo a rybnikárstvo viem posúdiť negatívne vplyvy navrhovanej vodnej stavby na dotknutý vodný ekosystém rieky Hron a v ňom žijúce vodné živočíchy. Ako príklad takejto deštrukcie možno uviesť horný úsek rieky Váh nad VN Liptovská Mara alebo horný úsek rieky Hron nad MVE Šálková a množstvo iných príkladov. Podobný vývoj možno očakávať aj u zástupcov herpetofauny a ornitofauny.

Napriek predloženým údajom zo strany odbornej organizácie ochrany prírody by bolo možné predložiť aj ďalšie podporné údaje o stave populácii druhov európskeho a národného významu ako napr. aktuálny Slovenský ichtyologický index, ekologický stav vody, odborné posudky zamerané na posúdenie životaschopnosti populácii druhov európskeho významu a pod. Všetky tieto podklady možno zabezpečiť v procese EIA, o čo sa občianske združenia od začiatku presadzovania tohto zámeru snažia.

V súčasnosti naše združenie pripravuje doplnenie podania sťažnosti na Komisiu Európskych spoločenstiev práve o rozhodnutia správnych orgánov, kde v zisťovacom konaní porušujú EIA zákon a záväzné smernice Európskej únie, ďalej o rozsudky súdov, ktoré sú správnymi orgánmi ignorované práve v súvislosti s výstavbou MVE.

V tejto súvislosti upozorňujeme na to, že v tomto konaní hrozí precedens a vznik hospodárskych a ekologických škôd značného rozsahu a preto Vás žiadame nepovoliť výnimku z druhovej ochrany podľa § 40 v spojení s § 35 ods. 1 písm. b), c) a ods. 2 písm. b), c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.    

 

 

           S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda