Okresný úrad Čadca

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Palárikova 91

022 01 Čadca

 

Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente ,,Zmena a Doplnok č. 5 Územného plánu mesta Čadca“

 

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., Vám na základe oznámenia o strategickom dokumente ,,Zmena a Doplnok č. 5 Územného plánu mesta Čadca“ uverejnenom na www.enviroportal.sk zasiela toto stanovisko.

Vzhľadom na to, že mesto Čadca sa rozhodlo meniť a doplniť priestorové usporiadanie katastrálneho územia mesta Čadca a jeho funkčné využitie s prihliadaním na záujmy časti obyvateľov v rámci individuálnej bytovej výstavby je potrebné zohľadniť v plnej miere aj záujmy ostatných obyvateľov mesta, ich zdravia, ochrany majetku, ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd a poľnohospodárskej pôdy. Táto zmena zároveň nadväzuje na významné strategické dokumenty, ktoré boli schválené v nedávnej minulosti a ktoré je potrebné zohľadniť v aktualizovanej územnoplánovacej dokumentácii. Ide o dokumenty ako sú: Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Čadca schválený rozhodnutím č. OÚ-CA-OSZP-2014/009931 zo dňa 19.12.2014 vydaným Okresným úradom Čadca, Odborom starostlivosti o životné prostredie, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020. Okrem toho žiadame obstarávateľa v konaní podľa stavebného zákona ,,Zmeny a Doplnku č. 5 Územného plánu mesta Čadca“, aby aktualizáciu strategického dokumentu rozšíril v oblasti energetiky. Dôvodom je súbeh s vypracovaním nového územného plánu obce Svrčinovec, kde sa rieši budúci rozvoj obce aj vo vzťahu k výhľadovému zámeru nevhodne plánovaného trasovania elektrovodu č. 404 Varín - Nošovice a jeho rozšírenie na 2 x 400 kV cez územie obce Svrčinovec, ktorý by zásadne obmedzil rozvoj obce Svrčinovec a zdravie obyvateľov. Územný plán obce Svrčinovec sa posudzuje podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z toho vyplýva, že práve v tomto období je vhodný čas na riešenie výhľadového zámeru spôsobujúceho kolíziu a rozpor nielen v území mesta Čadca, ale aj v obci Svrčinovec. Nakoľko zámer nebol v minulosti dohodnutý s obcou Svrčinovec a prerokovaný so zainteresovanou verejnosťou vytvára sa ideálny priestor a čas na nápravu chýb z minulosti.

Obyvatelia mesta Čadca, obyvatelia obce Svrčinovec, právnické osoby a obec Svrčinovec nesúhlasia s nevhodne naplánovanou prekládkou trasy elektrovodu č. 404 Varín - Nošovice a jeho rozšírenie na 2 x 400 kV cez zastavané územie mesta Čadca a cez územie obce Svrčinovec, ktorá sa do Územného plánu mesta Čadca dostala v roku 2007 po predchádzajúcej iniciatíve mesta Čadca.

V tejto súvislosti Vás upozorňujeme ako dotknutý správny orgán na úseku ochrany a starostlivosti o životné prostredie na existujúcu zákonnú vadu v platnej územnoplánovacej dokumentácii mesta Čadca, ale aj riziká a problémy, ktoré môžu vzniknúť obyvateľom dotknutých osád v meste Čadca a v obci Svrčinovec pokiaľ nedôjde k ich riešeniu a odstráneniu.

Z hlavných cieľov aktualizovanej územnoplánovacej dokumentácie vyplýva, že nie je zameraná len na rozvoj individuálnej bytovej výstavby a riešenie autobusového nástupišťa, čím bude riešené využitie len tzv. malých území na miestnej úrovni, ale na množstvo iných významných cieľov ako sú regulácia a koordinácia investičnej činnosti a nekonkretizovaných záujmov, riešenie optimalizácie spôsobu využitia a usporiadania riešeného územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a únosnosti územia, ktoré odporujú charakteru aktualizácie.

Navrhované rozšírenie plôch bývania v rodinných domoch v lokalitách Podzávoz 2, Podzávoz 3, Čadečka 2, Čadečka 3, Kyčerka, Milošová 1, Milošová 2, Milošová 3, u Kyzka, Rieka a Horelica s celkovým záberom poľnohospodárskej pôdy 4,25 ha. Táto výmera predstavuje veľký záber pôdy, pričom v takom prípade treba rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond. Realizácia rozširovania zastavaného územia obcí na úkor poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy sa môže vykonávať len v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a na základe posúdenia vplyvov na životné prostredie. Ďalej navrhovaná úprava záväzných regulatívov v rámci priemyselnej zóny Čadca – sever v lokalite Podzávoz nie je vôbec špecifikovaná.

V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany pôdneho fondu, ochrany prírody a krajiny a ochrany kultúrneho dedičstva je treba rešpektovať:

  • Biocentrá nadregionálneho významu.
  • Zachovať prirodzený charakter vodných tokov zaradených medzi biokoridory (Kysuca, Čierňanka), chrániť existujúcu vegetáciu a chýbajúcu doplniť autochtónnymi druhmi.
  • Zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine a to len prírodnými prvkami a vylúčiť všetky aktivity ohrozujúce prirodzený vývoj.

 

Ďalším významným dôvodom na rozšírenie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie a teda aj potreby posudzovania strategického dokumentu je plánovaná výstavba diaľnice ,,D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“. Realizácia uvedenej stavby prinesie množstvo problémov v meste a požiadaviek, ktoré bude treba riešiť a ktoré budú výrazne zhoršovať životné prostredie obyvateľom v meste. Medzi takéto požiadavky možno zaradiť napr. prekládku koryta Čierňanky, vyčlenenie vhodných pozemkov na uloženie zeminy, vytvorenie obslužných ciest na stavenisko, vymedzenie zón so zákazom prejazdu nákladných aut stavby, dobudovanie infraštruktúry v priemyselnom parku a iné. V oblasti protipovodňovej ochrany upozorňujeme na rozpor plánovaných zámerov úpravy a regulácie vodných tokov Rieka a Čadečka s RÚSES, Rámcovou smernicou o vode 2000/60/ES a Smernicou Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

Po preštudovaní Územného plánu mesta Čadca, návrhu Zmeny a doplnku č. 5 a v ňom zakomponovaných cieľov a požiadaviek sme nadobudli presvedčenie, že vytvára predpoklad na výrazne zhoršenie stavu životného prostredia v meste.

           Tvrdenie, že pri spracovaní Zmeny a Doplnku č. 5 ÚPN Mesta Čadca bol rešpektovaný Regionálny ÚSES považujeme za účelové a namietame ho, pretože územný plán s energetickým zámerom negatívne ovplyvňuje ekologickú stabilitu územia.

Podľa § 29 ods. 3 zákona EIA ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4.

V nadväznosti na uvedené, Vás žiadame vykonať komplexné posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

           S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                        Predseda

 

Prílohy:

Stanovy OZ Rieka

Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO)