Mestský úrad Čadca

Oddelenie dopravy, územného

plánovania a stavebného poriadku 

Námestie Slobody 30

022 01 Čadca

 

 ,,Zmena a Doplnok č. 5 Územného plánu mesta Čadca“ - pripomienky

 

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., Vám na základe uverejnenia návrhu ,,Zmena a Doplnok č. 5 Územného plánu mesta Čadca“ dáva v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) tieto pripomienky.

Z dôvodu, že mesto Čadca plánuje v poradí piatou zmenou a doplnkom zapracovať do ÚPN nové plochy pre výstavbu rodinných domov, zmeniť riešenie priestoru autobusovej stanice, regulovať a koordinovať investičné zámery a činnosti a vykonať úpravy v záväznej časti územného plánu mesta Čadca, žiadame z hľadiska hospodárnosti tieto ciele rozšíriť o oblasť energetiky a dopravy.

V tejto súvislosti upozorňujeme na to, že podľa § 8 ods. 3 stavebného zákona územnoplánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie Slovenskej republiky, regiónov a obcí. Odvetvové koncepcie ústredných orgánov štátnej správy a koncepcie rozvoja obcí a iné programy týkajúce sa hospodárskeho, sociálneho alebo kultúrneho rozvoja musia byť v súlade so záväznými časťami územnoplánovacej dokumentácie (§ 13).

Podľa § 13 ods. 3 V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sa schvaľujú zásady a regulatívy:

  1. b) v obci priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce, hranice zastavaného územia, usporiadania verejného dopravného, občianskeho a technického vybavenia, ustanovenia plôch pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny, ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov, územného systému ekologickej stability, starostlivosti o životné prostredie, tvorby krajiny vrátane plôch zelene.

Sme presvedčení, že okrem uvedených cieľov je potrebné zohľadniť záujmy aj ostatných obyvateľov mesta, ich požiadavky na zabezpečenie zdravia, ochrany majetku, ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd a poľnohospodárskej pôdy. Tým, že sa v období od roku 2014 aktualizovali významné strategické dokumenty ako sú Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Čadca schválený rozhodnutím č. OÚ-CA-OSZP-2014/009931 zo dňa 19.12.2014 vydaným Okresným úradom Čadca, Odborom starostlivosti o životné prostredie, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020, je potrebné po dôkladnom posúdení aktualizovať aj zásady a regulatívy v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.

Navrhované rozšírenie plôch bývania v rodinných domoch v lokalitách Podzávoz 1 (doplnenie regulatívov), Podzávoz 2 (rozvoj IBV), Podzávoz 3 (rozvoj IBV), Čadečka 2 (rozvoj IBV), Čadečka 3 (zmena plochy parkoviska pre lyžiarske vleky), Milošová 1 (rozvoj IBV), Milošová 2 (rozvoj IBV), Milošová 3 (rozvoj IBV), Milošová 4 (rozvoj OV), Autobusová stanica (zmena riešenia priestoru pred železničnou stanicou), Kýčerka (rozvoj IBV), U Kyzka (rozvoj IBV), Rieka (rozvoj IBV), Horelica 1 (rozvoj IBV), Koncepcia rozvoja mesta Čadca v oblasti tepelnej energetiky (doplnenie regulatívov) a Spoločenský dom (vyčlenenie existujúcej plochy OV z plochy výroby). K tomuto riešeniu máme pripomienky, aby boli plochy na rozvoj bývania posúdené vo vzťahu k ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a z hľadiska ochrany prírody a krajiny.

Z hľadiska vodného hospodárstva, odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd vzniká v návrhu IBV rozpor, pretože nie je možné povoľovať výstavbu rodinných domov v lokalitách, kde nie je verejná kanalizácia. Navrhované riešenie zneškodňovania odpadových vôd prostredníctvom žumpy v podmienkach Čadce považujeme  za neprípustné. 

V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany pôdneho fondu, ochrany prírody a krajiny a ochrany kultúrneho dedičstva je treba rešpektovať:

- Biocentrá nadregionálneho významu.

- Zachovať prirodzený charakter vodných tokov zaradených medzi biokoridory (Kysuca, Čierňanka), chrániť existujúcu vegetáciu a chýbajúcu doplniť autochtónnymi druhmi.

- Zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine a to len prírodnými prvkami a vylúčiť všetky aktivity ohrozujúce prirodzený vývoj.

V súčasnosti prebieha proces vypracovania nového územného plánu obce Svrčinovec v rámci ktorého sa rieši budúci rozvoj obce. Pri obstarávaní ÚPN sa zistilo, že výhľadový zámer nevhodne plánovaného trasovania elektrovodu č. 404 Varín - Nošovice a jeho rozšírenie na 2 x 400 kV cez územie obce Svrčinovec by zásadne obmedzil rozvoj obce Svrčinovec, zdravie obyvateľov, majetok, ochranu prírody a historickú pamiatku Šance - Valy. Okrem negatívneho ovplyvnenia obyvateľov Svrčinovca by boli touto stavbou ovplyvnení aj mnohí obyvatelia mesta Čadca v obdobnom rozsahu. Tento výhľadový zámer spôsobuje kolíziu, pretože v územnoplánovacej dokumentácii mesta Čadca dochádza ku križovaniu plánovaného elektrovodu s verejnoprospešnou stavbou regionálnej ,,Skládky odpadov Čadca – Podzávoz“. Podľa § 43 ods. 4 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zakázané pod elektrovodom zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky.

Ďalším významným dôvodom na rozšírenie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie a teda aj potreby posudzovania strategického dokumentu je plánovaná výstavba diaľnice ,,D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“. Realizácia tejto stavby prinesie množstvo problémov a požiadaviek, ktoré budú výrazne ovplyvňovať kvalitu bývania v meste. Ide napríklad o požiadavku na preloženie koryta Čierňanky do náhradnej lokality, ktorá bola zasypaná odpadom a kontaminovanou zeminou, čo považujeme za nedoriešenú environmentálnu záťaž. Potreba vytipovania vhodných lokalít na uloženie zeminy počas výstavby diaľnice, aby sa predišlo obmedzovaniu obyvateľov mesta zvýšenou prašnosťou, hlukom a poškodzovaním miestnych komunikácii je mimoriadne aktuálna.

V oblasti protipovodňovej ochrany upozorňujeme na rozpor zámerov úpravy a regulácie vodných tokov Rieka a Čadečka s RÚSES, Rámcovou smernicou o vode 2000/60/ES a Smernicou Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

 

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         Predseda