Ďalší významný úspech pri záchrane rieky Hron pred devastáciou. OZ Rieka svojou aktívnou účasťou v správnom konaní prispelo k výsledku rozhodnutia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody rozhodnutím č. 2493/2016-2.3 zo dňa 26.05.2016 nepovoľuje výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. b), c) a § 35 ods. 2 písm. b), c) č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, čiže nepovoľuje žiadateľovi L ´ Energie verte, a.s. úmyselne rušiť, zraňovať alebo usmrcovať chráneného živočícha, odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha a poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v súvislosti s výstavbou Vodného diela Bzenica v r.km 113,650 na rieke Hron.

 

Peter Beleš