Rozhodnutím č. 7136/2016-9.2 (22/2016-rozkl.) zo dňa 21. septembra 2016 minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos zrušil rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej správy ochrany prírody č. 2493/2016-2.3 z 26.05.2016, ktorým v súlade s § 40 ods. 2 a 3 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nepovolilo výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. b), c) a § 35 ods. 2 písm. b), c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, čiže nepovolilo spoločnosti L´ Energie verte, a.s., Borská 6, 841 01 Bratislava (IČO: 35 802 707) úmyselne rušiť, zraňovať alebo usmrcovať chráneného živočícha, odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha a poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v súvislosti s výstavbou Vodného diela Bzenica v rkm 113,560 na rieke Hron a vec vrátil MŽP SR, odboru štátnej správy ochrany prírody na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Dôvodom zrušenia rozhodnutia bola najmä skutočnosť, že z výroku napadnutého rozhodnutia ministerstva nie je zrejmé, o ktorých chránených druhoch ministerstvo rozhodovalo a ktorých z nich sa predpokladané nepriaznivé zmeny, uvedené v odôvodnení týkajú.

 

Peter Beleš