Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom 3Sžo/54/2015 zo dňa 19. októbra 2016 rozhodol tak, že potvrdil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23/S/132/2014-81 zo dňa 19.11.2014, ktorým bolo zrušené rozhodnutie žalovaného Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2014/09701 zo dňa 25. júna 2014 za účasti ďalšieho účastníka Lʹ Energie verte, a.s., zast.: JUDr. Dušan Repák, advokát AK.

Žalobca v prvom rade Občianske združenie Hron pre slobodné rieky zastúpené JUDr. Katarínou Belešovou

Žalobca v druhom rade Združenie Slatinka zastúpené JUDr. Katarínou Belešovou

Žalovaný Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky so sídlom Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

za účasti ďalšieho účastníka Lʹ Energie verte, a.s., zast.: JUDr. Dušan Repák, advokát AK.

Rozhodnutím č. OU-BB-OVBP2-2014 zo dňa 25. júna 2014 boli odvolania Občianskeho združenia HRON pre slobodné rieky Zvolen a Združenia Slatinka Zvolen zamietnuté a zároveň bolo potvrdené rozhodnutie Obce Bzenica, vydané pod č. 50/2011 zo dňa 04.11.2011, ktorým navrhovateľovi Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava stavebný úrad povolil umiestnenie stavby ,,Vodné dielo Bzenica".

Po piatich rokoch sa nám podarilo vďaka nezištnej právnej pomoci JUDr. Katky Belešovej zastaviť investora, ktorý plánuje vybudovať vodné dielo Bzenica s MVE na zachovalom prírodnom úseku rieky Hron.

Tento úsek rieky Hron plánuje štát vyhlásiť za Územie európskeho významu, kde predmetom ochrany budú ryby, ktoré patria medzi druhy európskeho významu.

Hanbou je, že Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici vydal rozhodnutie č. 2008/01125/ZH-NOH zo dňa 10.09.2008 v zisťovacom konaní, ktorým rozhodol, že navrhovaná činnosť MVE Bzenica sa nebude posudzovať podľa EIA zákona. Okrem toho vydal aj súhlasné stanovisko v rámci územného konania na povolenie umiestnenia tejto vodnej stavby.

Trápne sa však zachoval aj Slovenský rybársky zväz, ktorý pre zmarenie MVE neurobil absolútne nič.

   

Peter Beleš