Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Vyjadrenie k podkladom pre vydanie rozhodnutia

 

Na základe listu č. 2493/2016-2.3 zo dňa 24.11.2016, ktorým ste nás oboznámili s podkladmi pre vydanie rozhodnutia o povolení výnimky z podmienok ochrany chránených živočíchov v súvislosti s výstavbou Vodného diela Bzenica, Vám zasielame toto vyjadrenie.

            Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky vo svojom stanovisku č. ŠOP SR/4225/2016 zo dňa 09.11.2016 uvádza negatívne vplyvy a spôsob ovplyvnenia druhov povolením výstavby Vodného diela Bzenica. K tomu uvádzame, že ide o všeobecne formulované vplyvy, ktoré sú známe z literatúry a ktoré si možno overiť. V prílohe uvádzané ,,Predpokladané vplyvy VD Bzenica“ je potrebné nahradiť presnejším výrazom odrážajúcim skutočnosť ,,Negatívne vplyvy VD Bzenica“. Zo skúsenosti vieme, že nejde o predpoklad, ale o skutočné škodlivé vplyvy, ktoré nastanú vždy po realizácií vodnej stavby a preto nie je vhodné hovoriť o predpokladaných vplyvov.

Negatívne vplyvy na druhovú ochranu a biotop je potrebné doplniť aj o výrazne obmedzenie migrácie rýb a o zmenu podmienok vodného ekosystému. Následkom tohto nezvratného javu  sa výrazne zníži prirodzená reprodukcia rýb (populácie ohrozených druhov rýb zaniknú) niekoľkonásobne poklesne aj produkcia rýb. Oslabenie reprodukcie rýb a zníženie ich produkcie ovplyvňuje výskyt ďalších živočíchov troficky viazaných na vodné prostredie a zároveň i priaznivý stav populácií pôvodných druhov rýb. Opakovane upozorňujeme na investorom preceňovanú efektivitu funkčnosti rybovodov. Fragmentáciou vodného toku sa funkčnosť rybovodov znižuje a rovná sa nule. Na Slovensku neexistuje odborne zdokumentovaná funkčnosť rybovodu zahŕňajúca protiprúdové a poprúdové migrácie rýb, ktorá by preukázala, že rybovod na migračnej bariére účinné eliminuje negatívny vplyv fragmentácie toku.

Obsah listu Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava zo dňa 11.11.2016 je účelový. Navyše odvolávanie sa na odporúčania odborných štúdii od doc. Ing. Ivana Stráňaia, CSc., Mgr. Jána Kautmana a doc. Ing. Petra Urbana, PhD. považujeme v súvislosti s predmetom žiadosti za zavádzajúce a vytrhnuté z kontextu. Uvedení odborníci nespochybňujú negatívny dopad vodnej stavby, ich úlohou bolo zdokumentovať živočíchy a navrhnúť opatrenia na eliminovanie škôd, ktoré sú vo všeobecnosti známe.

Na posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti slúži proces EIA a práve stanovenie rozsahu hodnotenia je významná etapa, v ktorej sa určuje rozsah a špecifikácia rizík navrhovanej činnosti a miera ich vplyvov na životné prostredie. Objektívne možno zistiť mieru ovplyvnenia životného prostredia a druhov iba vykonaním kompletného posudzovania.    

Podľa výsledkov ichtyologických prieskumov a monitoringov vykonaných za posledné roky je zrejme, že početnosť a biomasa rýb klesá a zmenšuje sa aj druhová pestrosť ichtyofanuy. Pokiaľ sa nezastaví fragmentácia rieky Hron a neobmedzia sa negatívne vplyvy existujúcich MVE populácie viacerých pôvodných druhov rýb zaniknú ako napr. populácia kolka vretenovitého (Zingel streber) na rieke Váh v jeho hornom úseku SKUEV0253 Rieka Váh. V rieke Hron boli zaznamenané tieto druhy rýb európskeho významu, ktorých populácie sú v súčasnosti ohrozené: hrúz Kesslerov (Gobio kessleri), hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus), lopatka dúhová (Rhodeus amarus), mrena severná (Barbus barbus), mrena škvrnitá (Barbus petenyi). Podľa počtu zaznamenaných jedincov ohrozených druhov (údaje pochádzajúce z Komplexného informačného a monitorovacieho systému tzv. KIMS, ktorý prevádzkuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky ako aj údajov z ichtyologických prieskumov, ktoré vykonali Beleš, Mužík, Stráňai, Hajdu a Pekárik na rieke Hron v strednom úseku) sú ich populácie už teraz výrazne ohrozené. Povolenie vodnej stavby VD Bzenica ako aj ktorejkoľvek inej MVE preukázateľne poškodí nielen ich biotop, ale aj ich populácie. Podotýkame, že u hrúza Kesslerovho a hrúza bieloplutvého už nemožno hovoriť o priaznivom stave, pretože ich početnosť je veľmi nízka a populácie sú ostrovčekovito roztrúsené bez vzájomnej komunikácie. 

Doplnenie podania spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. zo dňa 11.11.2016 považujeme tak ako sme to uvádzali už v predchádzajúcej korešpondencii za účelové a nepravdivé!

Ako dôkaz nášho tvrdenia prikladáme v prílohe kópiu rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3Sžo/54/2015 zo dňa 19. októbra 2016, ktorým bol potvrdený rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23/S/132/2014-81 zo dňa 19.11.2014, ktorým krajský súd zrušil rozhodnutie žalovaného č. OU-BB-OVBP2-2014/09701-SA zo dňa 25. júna 2014, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolania Občianskeho združenia HRON pre slobodné rieky a Združenia Slatinka Zvolen (v procesnom postavení žalobcovia 1/ a 2/) zamietol a rozhodnutie Obce Bzenica, vydané pod č. 50/2011 zo dňa 04.11.2011, ktorým navrhovateľovi spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava povolila umiestnenie stavby ,,Vodné dielo Bzenica“ potvrdil. Inými slovami rozhodnutie o umiestnení ,,Vodného diela Bzenica“ na rieke Hron bolo zrušené! Rozhodujúcim dôvodom zrušenia územného rozhodnutia na vodnú stavbu bola absencia posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v zmysle EIA zákona! Investor účelovo priložil k tomuto konaniu rozsudky k iným stavbám, hoci v tom čase už musel vedieť o rozsudku NS SR týkajúceho sa VD Bzenica. Podľa vyjadrení právnikov bude musieť Najvyšší súd SR vydať zlučujúci rozsudok, nakoľko v prípade MVE Vlkanová vydal odlišný rozsudok napriek identickej žalobe. Výhodou by malo byť, že rozsudok týkajúci sa VD Bzenica je novší a zohľadňuje smernice EÚ. 

Vyhrážky spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava o tom, že si budú prostredníctvom súdu uplatňovať náhradu všetkých vynaložených prostriedkov v celkovej výške 311 556 EUR považujeme za veľmi dobrý nápad, pretože je načase, aby už konečne v tomto štáte bola vyvodená zodpovednosť úradníkov za nesprávny úradný postup! Naše združenie bude zase uplatňovať v prípade povolenia výnimky z druhovej ochrany na základe znaleckého posudku škody na chránených živočíchoch v dôsledku poškodenia priaznivého stavu ich populácii.           

OZ Rieka – združenie na ochranu vodných tokov žiada ministerstvo, aby aktívne chránilo verejný záujem, ktorým je ochrana životného prostredia tým, že nepovolí výnimku z druhovej ochrany podľa § 40 v spojení s § 35 ods. 1 písm. b), c) a ods. 2 písm. b), c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.   

 

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda

Príloha: Rozsudok NS SR 3Sžo/54/2015 zo dňa 19. októbra 2016