Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutím č. 2419/2016-2.3 zo dňa 16.12.2016 zastavilo konanie vo veci žiadosti spoločnosti MVE Šášovské Podhradie s.r.o., Karadžičová 10, 821 08 Bratislava, IČO: 36860981 o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade z dôvodu, že žiadateľ neodstránil v určenej lehote nedostatky podania, napriek výzve.

 

Peter Beleš