Okresný úrad Čadca

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Palárikova 91 

022 01 Čadca

                                                                   

Stanovisko k Správe o hodnotení strategického dokumentu ,,Územný plán obce Svrčinovec“

 

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., Vám na základe listu č. OU-CA-OSZP-2016/000036.42 zo dňa 30.11.2016 dáva toto stanovisko k Správe o hodnotení strategického dokumentu ,,Územný plán obce Svrčinovec“.

Samotné hodnotenie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a vypracovanie správy o hodnotení predstavuje najdôležitejšiu časť dokumentácie v procese  posudzovania vplyvov na životné prostredie. Táto etapa procesu posudzovania nie je časovo obmedzená. Základný obsah a rozsah posudzovania je určený rozsahom hodnotenia a navrhovateľ je povinný vždy určený rozsah dodržať. Po preštudovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu ,,Územný plán obce Svrčinovec“ (ďalej len ,,SOH ÚPN – O Svrčinovec“) upozorňujeme na to, že navrhovateľ síce dodržal  štruktúru správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale nedodržal obsah.

V časti B. Údaje o priamych vplyvoch územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia

  1. Údaje o výstupoch

V SOH ÚPN - O Svrčinovec absentujú tieto údaje.

  1. Ovzdušie – kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika emisií
  2. Hluk a vibrácie – intenzita hluku a vibrácii
  3. Žiarenie a iné fyzikálne polia (tepelné, magnetické a iné – zdroj a intenzita)
  4. Doplňujúce údaje (napr. významné terénne úpravy a zásahy do krajiny)

Vodné pomery – kvalita, chemické zloženie vody, stupeň znečistenia podzemných a povrchových vôd.

 

Na strane 33 v tab. č. 14 sú uvedené emisie zo stacionárnych zdrojov pre okres Čadca za obdobie rokov 2011 – 2014, ale hodnoteným by malo byť katastrálne územie obce Svrčinovec. Tieto údaje preto považujeme za všeobecné a nepoužiteľné pre hodnotenie dotknutého územia obce Svrčinovec.  

 

S vyjadrením odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD uvedeným v Prílohe č. 2 Vyhodnotenie požiadaviek z rozsahu hodnotenia strategického dokumentu ,,Územný plán obce Svrčinovec“ sa nestotožňujeme, pretože stanovenie rozsahu hodnotenia je záväzné a úlohou spracovateľa SOH je vykonať posúdenie v zmysle požiadaviek určených podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,EIA zákona“) pre hodnotenie strategického dokumentu ÚPN – O Svrčinovec vyplývajúcich z listu OU-CA-OSZP-2016/000036.32 zo dňa 12.02.2016. 

 

Koncept ÚPN – O Svrčinovec je v niektorých oblastiach zmätočný, na čo sme orgán územného plánovania upozornili v stanovisku k návrhu ÚPN – O Svrčinovec. Orgán územného plánovania vôbec neposúdil únosnosť zaťaženia územia obce Svrčinovec. Napriek tomu obstarávateľ v zadaní ÚPN  uvádza: ,,Ďalším problémom v oblasti životného prostredia je výhľadový koridor 2x400 kV ZVN Varín – hranica SR/ČR – Nošovice. Z hľadiska doterajšieho počtu koridorov nadradenej dopravnej a technickej infraštruktúry na tak malom území akom je k.ú. Svrčinovec považujeme požiadavku na vytvorenie ďalšieho koridoru za neúnosnú a výhľadovú trasu prezentovanú v ÚPN VÚC Žilina za neopodstatnenú a neakceptovateľnú z hľadiska ochrany prírody, tvorby krajiny, záujmov ochrany životného prostredia, ochrany lesov a v neposlednom rade súkromného vlastníctva občanov“.

V časti B.10.4 Ochrana pred povodňami sa nachádza rozpor medzi vodohospodárskymi záujmami a záujmami ochrany prírody a rybárstva. Povinnosťou orgánu územného plánovania je vyhodnotiť protichodné stanoviská a požiadavky, zosúladiť ich a ak to nie je možné musí rozhodnúť o prioritách, ktoré bude uplatňovať. Požiadavkou ochrany prírody, rybárskej organizácie a OZ Rieka je zachovanie posledných fragmentov prirodzených meandrov vodných tokov a preto plánovanie úpravy brehov prostredníctvom nešpecifikovaných protipovodňových opatrení v inej časti ÚPN je neprípustné.

 

Predmetom strategického dokumentu ÚPN – O Svrčinovec je vytvorenie územných a technických podmienok pre ďalší rozvoj obce Svrčinovec a funkčné využívanie územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Po preštudovaní správy o hodnotení strategického dokumentu konštatujeme, že zámer stavby elektrovodu nie je možné z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov Svrčinovca umiestniť v navrhovanej trase cez katastrálne územie obce Svrčinovec. Elektrovod v prípade realizácie by nielenže poškodil pozemky navrhované na rekreačné využitie pri Svrčinovskom rybníku, ale znehodnotil by vodnú plochu rybníka a lesné pozemky v k.ú. Svrčinovec. Okrem toho by negatívne ovplyvňoval zdravie ľudí bývajúcich v blízkosti plánovanej trasy a ovplyvnil by populácie chránených druhov živočíchov (volavka popolavá, rybárik riečny, vydra riečna a chrapkač poľný) ako aj migráciu zveri cez nadregionálny terestrický biokoridor smerujúci do Českej republiky. Sme presvedčení, že kvalita životného prostredia ako aj podmienky na ďalší trvalo udržateľný rozvoj obce by sa výrazne zhoršili, čo vytvára rozpor s predmetom a cieľom tvorby nového ÚPN – O Svrčinovec.

 

SOH ÚPN – O Svrčinovec považujeme za zmätočnú z viacerých dôvodov. Prvým dôvodom je skutočnosť, že v SOH a tiež koncepte i návrhu ÚPN – O Svrčinovec je zámer elektrovodu rekonštrukcia medzištátneho vedenia ZVN 400 kV Varín – štátna hranica s ČR - Nošovice na 2x400 kV zaradený ako smerný, nezáväzný a nevykonateľný ,,výhľad“. Toto konštatovanie nemá oporu v stavebnom zákone. Navyše takéto zaradenie líniovej stavby v ÚPN-O Svrčinovec je podľa nášho názoru v rozpore so stavebným zákonom. Špecifické požiadavky 2.2.16, 2.2.28, 2.2.29, 2.2.30 a 2.2.37 vyplývajúce z rozsahu hodnotenia neboli vôbec posúdené. Odôvodnenie k uvedeným požiadavkám považujeme za účelové! V záväznej časti aktuálne platného ÚPN VÚC Žilinského kraja sa nachádza energetická stavba 2x400 kV a preto je nezmyselné tvrdiť, že táto stavba po zaradení do ÚPN – O Svrčinovec nemôže byť predmetom posudzovania. Zaradenie tejto stavby do ÚPN – O Svrčinovec chápeme ako jeho súčasť a preto tento zámer by mal byť posúdený v rámci komplexnej charakteristiky a hodnotenia vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia.  

V článku 5 smernice SEA sa v súvislosti s environmentálnou správou, ktorá sa ma pripraviť, stanovuje toto:

,,Tam, kde sa podľa článku 3 ods. 1 požaduje environmentálne posudzovanie, vypracuje sa environmentálna správa, v ktorej sa určia, popíšu a zhodnotia pravdepodobne významné účinky vykonávania plánu alebo programu na životné prostredie a primerané alternatívy, ktoré zohľadňujú ciele a geografický rozmer plánu alebo programu. Informácie, ktoré sa na tento účel poskytujú sú uvedené v prílohe I.

  1. Environmentálna správa vypracovaná podľa odseku 1 musí obsahovať informácie, ktoré možno odôvodnene požadovať pri zohľadnení súčasných poznatkov a metód posudzovania, obsah a úroveň podrobnosti plánu alebo programu, v akom štádiu rozhodovacieho procesu sa nachádza a rozsah, v akom sú určité záležitosti vhodnejšie posudzované na rozličných úrovniach procesu, aby sa predišlo zdvojovaniu posudzovania.
  2. Dostupné relevantné informácie o environmentálnych účinkoch plánov a programov získané na inej úrovni rozhodovania alebo prostredníctvom iných právnych predpisov Spoločenstva môžu byť použité na poskytovanie informácií uvedených v prílohe č. I.

V prílohe I k smernici SEA sa v písmenách e) a f) stanovuje toto:

Informácie, ktoré sa poskytujú podľa článku 5 ods. 1 a ktoré sú predmetom článku 5 ods. 2 a 3, sú nasledovné: e) ciele ochrany životného prostredia, stanovené na medzinárodnej úrovni alebo úrovni Spoločenstva alebo členského štátu, ktoré sú relevantné pre plán alebo program a spôsob, akým boli tieto ciele a ďalšie úvahy o environmentálnych aspektoch zohľadnené pri jeho príprave,

  1. f) pravdepodobne významné účinky na životné prostredie vrátane otázok, akými sú biodiverzita, populácia, zdravie ľudí, živočíchy, rastliny, pôda, voda, ovzdušie, klimatické faktory, hmotné fondy, kultúrne dedičstvo, vrátane architektonického a archeologického dedičstva, krajiny a vzájomných vzťahov horeuvedených faktorov,

Tieto účinky by mali zahŕňať sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, strednodobé a dlhodobé trvalé a dočasné, pozitívne a negatívne účinky.“

 

V kapitole IV. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie na strane 88 je navrhované toto odporúčanie:

- Upresniť výhľadovú trasu ZVN 2x400 kV Varín – štátna hranica s ČR – Nošovice podľa grafickej časti platného ÚPN VÚC Žilinského kraja, navrhnúť variant vedenia mimo územia obce Svrčinovec a na základe nového návrhu iniciovať zmenu a doplnenie ÚPN VÚC Žilinského kraja. Uvedené považujeme za potvrdenie neúnosnosti premietnutia tejto trasy elektrovodu cez k.ú. Svrčinovec.

 

Máme za to, že je potrebné doplniť chýbajúce údaje a vykonať riadne posúdenie pravdepodobne významných účinkov plánovaných stavieb na životné prostredie v zmysle  smernice SEA a EIA zákona.           

 

 

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda