Na základe doručeného rozhodnutia OZ Rieka, oznamujeme, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutím č. 4909/2016-2.3 zo dňa 16.12.2016 nepovolilo výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. a), c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona, čiže nepovoľuje žiadateľovi spoločnosti HYDROSIGN, s.r.o., Bakossova 3B, 974 01 Banská Bystrica; IČO 36 868 531 úmyselne odchytávať a poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha a úmyselne rušiť chránené druhy živočíchov. Zároveň nevydáva súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Dolná Lehota v k.ú. Dolná Lehota na Vajskovskom potoku.

 

Peter Beleš