Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom 8Sžo/76/2015 zo dňa 14. decembra 2016 rozhodol tak, že potvrdil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 24/S/65/2014-113 zo dňa 12.12.2014, ktorým bolo zrušené rozhodnutie žalovaného Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2014/07368 SA zo dňa 10.04.2014.

Žalobca v prvom rade Občianske združenie Hron pre slobodné rieky zastúpené JUDr. Katarínou Belešovou, MPH

Žalobca v druhom rade Obec Trnavá Hora zastúpená advokátom JUDr. Samuelom Baránikom

Žalovaný Okresný úrad Banská Bystrica Nám Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, za účasti ďalších účastníkov:

1./ ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, zastúpeného advokátom JUDr. Rastislavom Paučom, Nad plážou 33, 974 O l
Banská Bystrica.

2./ Ing. Slavomír Pilník, Jalná č. 60, 966 11 Tmavá Hora

a 68 ďalších účastníkov.  

Rozhodnutím č. OU-BB-OVBP2-2014/07368 SA zo dňa 10.04.2014 boli odvolania Občianskeho združenia Hron pre slobodné rieky a Obce Trnavá Hora zamietnuté a zároveň bolo potvrdené rozhodnutie Obce Pitelová, vydané pod č. 40/2012 zo dňa 06.07.2012, ktorým rozhodla o umiestnení stavby „Malá vodná elektráreň Jalná".

Po štyroch rokoch sa nám podarilo vďaka právnej pomoci JUDr. Katky Belešovej a JUDr. Samuela Baránika bez nároku na honorár, či odmenu zastaviť investora, ktorý sa usiluje vybudovať malú vodnú elektráreň Jalná na zachovalom prírodnom úseku rieky Hron, čím by poškodil hodnotný vodný ekosystém a nadregionálny hydrický biokoridor.

 

Peter Beleš