Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1408/2017-2.3 zo dňa 10.02.2017

A. nepovoľuje výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. a), c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny, čiže nepovoľuje žiadateľovi spoločnosti L´ Energie verte, a.s., Borská 6, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 707 úmyselne odchytávať a rušiť v prirodzenom areáli chránené druhy živočíchov.

B. nevydáva súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výstavbou Vodného diela Bzenica v r.km 113,560 na rieke Hron.

Veríme, že po toto rozhodnutie bude už posledné a žiadateľ konečne pochopí, že táto vodná stavba nemá miesto na tomto krásnom úseku rieky Hron.

 

Peter Beleš