Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1697/2017-2.3 zo dňa 03.03.2017

A. nepovoľuje výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny, čiže nepovoľuje žiadateľovi spoločnosti ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36662780 úmyselne rušiť v prirodzenom areáli chránené druhy živočíchov.

B. nevydáva súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Jalná v rkm 138,00 na rieke Hron.

Dôvodom zamietnutia žiadosti o povolenie výnimky a vydania súhlasu je skutočnosť, že vplyvy činnosti by znamenali pre populácie druhov európskeho významu (najmä rýb) degradáciu na lokálnej úrovni, poškodenie na regionálnej úrovni (rieka Hron) a mohlo by dôjsť k zhoršeniu ich stavu na národnej úrovni. Tieto vplyvy by boli trvalé, išlo by o nezvratné zmeny v ekosystéme rieky.

 

Peter Beleš