Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

                                   

Vyjadrenie k rozkladu proti rozhodnutiu MŽP SR č. 1697/2017-2.3 zo dňa 03.03.2017

 

Listom č. 1697/2017-2.3 zo dňa 27.03.2017 ste nás upovedomili o podanom rozklade spoločnosti ZUS servis, s.r.o. voči rozhodnutiu MŽP SR č. 1697/2017-2.3 zo dňa 03.03.2017.

K uvedenému rozkladu uvádzame tieto skutočnosti.

  • Rozhodnutie o umiestnení stavby MVE Jalná bolo zrušené rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici č. 24S/65/2014-113 zo dňa 12. decembra 2014 a následne Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom č. 8Sžo/76/2015 rozsudok KS BB potvrdil zo dňa 14. decembra 2016.
  • Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici č. 24S/35/2015-90 bolo zrušené aj rozhodnutie o výrube drevín zo dňa 24. marca 2016. Rozhodnutím č. OU-ZH-OSZP -2017/001142-N zo dňa 21.03.2017 Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie zrušil vydané rozhodnutie obcou Trnavá Hora pod č. 462/2014 zo dňa 18.08.2014 a vec vrátil správnemu orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie.  
  • Záverečné stanovisko, v ktorom bolo odporučené povolenie navrhovanej činnosti a na ktoré sa neustále odvoláva žiadateľ, nezakladá automaticky povinnosť pre príslušný stavebný úrad vydať rozhodnutie o umiestnení stavby. Množstvo uplatnených pripomienok zo strany verejnosti v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci tzv. EIA procesu a namietané pochybenia stavebného zákona v územnom konaní a zákona o ochrane prírody a krajiny v správnom konaní vo veci výrubu drevín boli opodstatneným základom pre príslušné sudy, ktoré zrušili nezákonné rozhodnutia správnych orgánov.
  • Spochybňovanie výskytu ohrozených druhov živočíchov na plošne malom území (žiadateľ mal na mysli zrejme územie, na ktorom by bola vybudovaná MVE) je neopodstatnené, pretože dokladované údaje pochádzajú z terénnych prieskumov. Ichtyologický a dendrologický prieskum si objednal sám navrhovateľ ZUS servis, s.r.o. a ostatné relevantné údaje poskytla Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Výskyt druhov v teréne zaznamenali odborníci pre príslušný odbor a údaje spracovali vo forme správy, odborného posudku a dokonca aj znaleckého posudku. Vizuálnym pozorovaním počas miestneho zisťovania nie je možné preukazovať výskyt všetkých chránených druhov živočíchov.
  • Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal nezákonne rozhodnutie, ktorým povolil výrub drevín. Toto rozhodnutie bolo zrušené Krajským súdom Banská Bystrica v celom rozsahu. V súvislosti s poukazovaním na  jednotný výklad zákonov zdôrazňujeme, že oprávnenie na vykladanie zákonov majú súdy a nie správne orgány.
  • V odôvodnení rozhodnutia sa uvádza, že vydaním súhlasu na zmenu stavu mokrade dôjde k trvalej a nenávratnej strate a poškodeniu mokraďových typov biotopov. Tým  je podľa nás dostatočne odôvodnené, že stratou biotopov zákonite dôjde k zníženiu  početnosti chránených živočíchov a k ohrozeniu ich populácii. Preukázanie veľkého množstva chránených a ohrozených druhov a zhodnotenie vplyvu navrhovanej stavby na biotopy bolo dôvodom na vydanie rozhodnutia o nevydaní súhlasu podľa ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade a zároveň nepovolenie výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov podľa ustanovenia § 40 ods. 2 zákona.

Na základe vyššie uvedených skutočnosti žiadame, aby minister potvrdil rozhodnutie MŽP SR č. 1697/2017-2.3 zo dňa 03.03.2017 a rozklad ZUS servis, s.r.o. zamietol.

 

            S pozdravom

 

                                                                                               Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                          predseda