Rozhodnutím č. OU-RV-OSZP-2017/004474-01 zo dňa 05.06.2017 Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol, že navrhovaná činnosť ,,Malá vodná elektráreň Nadabula - Slaná" sa bude ďalej posudzovať podľa EIA zákona. K navrhovanej činnosti sa písomne vyjadrilo združenie Rieka - združenie na ochranu vodných tokov.

 

Peter Beleš