Osobitná komisia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zamietla rozhodnutím č. 5152/2017-9.2 (14/2017-rozkl.) rozklad spoločnosti ZUS Servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO 36 66 27 80, podaný dňa 24.03.2017 proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej správy ochrany prírody č. 1697/2017-2.3 zo dňa 13.03.2017, ktorým:

A. nepovolilo výnimku zo zákazov ustanovených v § 35 ods. 1 písm. c) a v § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, čiže nepovolilo žiadateľovi úmyselne rušiť v prirodzenom areáli chránené živočíchy,

B. nevydalo súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Jalná v rkm 138,00 na rieke Hron.

Rieka - združenie na ochranu vodných tokov bolo v tomto konaní účastníkom konania a aktívne chránilo hodnotný biotop rieky Hron. 

Peter Beleš