Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím číslo OU-BB-OSZP1-2017/001010-17 zo dňa 26.06.2017 zastavil konanie podľa § 82 ods. 9 písm.) a) zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,zákona") vo veci žiadosti spoločnosti L´ Energie verte, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava  zo dňa 18.08.2015 o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona pre stavbu VD Bzenica podľa dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej spoločnosťou BURSA s.r.o., Partizánska cesta č. 70, Banská Bystrica v septembri 2013, pretože dôvod na konanie zanikol. 

Dôvodom bolo, že dňa 07.06.2017 Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody doručilo okresnému úradu v sídle kraja rozhodnutie č. 1408/2017-2.3 zo dňa 10.02.2017m ktorým:

A. nepovolilo výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm.) a), c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona, čiže úmyselne odchytávať a rušiť v prirodzenom areáli chránené druhy živočíchov,

B. nevydalo súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výstavbou VD Bzenica v rkm 113,560 na rieke Hron.

 

Po 7 rokoch sa nám podarilo uchrániť hodnotný úsek rieky Hron pred vodným dielom Bzenica s malou vodnou elektrárňou, ktorého negatíva výrazne prevyšovali nad pozitívami.

 

Peter Beleš