Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutím č. OU-LM-OSZP-2017/06579-002-Ku zo dňa 22.06.2017 zastavil konanie začaté na základe odvolania Občianskeho združenia Rieka, Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO 42225671 voči rozhodnutiu Obce Podtureň, Hlavná 164, 033 01 Liptovský hrádok č. 512/2017 zo dňa 27.03.2017, ktorým bol vydaný súhlas pre spoločnosť ENNERGY s.r.o., Hrachová 18D, 821 05 Bratislava IČO 45700117 na výrub 1 ks dreviny, druh topoľ, s obvodom kmeňa 360 cm vo výške 130 cm nad zemou, pretože zanikol dôvod na konanie.

Z dôvodu, že topoľ, na ktorý bol vydaný súhlas na výrub bol už vyrúbaný, pričom rozhodnutie nebolo právoplatné došlo k porušeniu povinnosti na úseku ochrany prírody a krajiny. Odvolací orgán podľa § 82 ods. 9 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov konanie podľa tohto zákona zastavil, pretože odpadol dôvod na konanie.

Odvolací orgán v predmetnom rozhodnutí konštatoval, že Obec Podtureň pochybila najmä nesplnením si zákonnej povinnosti podľa § 33 ods. 2 písm. b) správneho poriadku dať účastníkom konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Prvostupňový orgán ochrany prírody taktiež pochybil tým, že neoznámil účastníkovi konania v dostatočnom predstihu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Takéto pochybenie prvostupňového orgánu ochrany prírody podľa odvolacieho orgánu je dostatočným dôvodom na zrušenie predmetného rozhodnutia.

 

V tomto konaní sa prejavila vzájomne výhodná spolupráca orgánu ochrany prírody so žiadateľom.

V tomto štádiu by mala konať Slovenská inšpekcia životného prostredia.

 

Peter Beleš