Vytlačiť
Kategória: Dokumenty OZ Rieka
Prečítané: 753x

Rozhodnutím č. OU-KE-OOP3-2017/037346/HLU zo dňa 12.10.2017 Okresný úrad Košice odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie zrušil rozhodnutie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-RV-OSZP-2017/004474-01 zo dňa 05.06.2017, ktorým prvostupňový správny orgán rozhodol, že predložený zámer sa bude ďalej posudzovať podľa zákona o EIA. Odvolací orgán zrušil predmetné rozhodnutie z dôvodu jeho nezákonnosti, pretože prvostupňový orgán postupoval podľa neplatnej právnej úpravy zákona o EIA, ktorá platila do 31.12.2014.

 

Peter Beleš