Po takmer štyroch rokoch Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom 24S/63/2014-233 zo dňa 13. októbra 2017 v právnej veci žalobcov

1/ Rieka - združenie na ochranu vodných tokov (občianske združenie)

2/ Združenie Slatinka (občianske združenie)

3/ Za dôstojnú Radvaň (občianske združenie)

zastúpených Mgr. Kristínou Babiakovou, advokátkou VIA IURIS proti žalovanému Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie za účasti ďalších účastníkov:

1. Rutland a.s. zastúpeného advokátskou kanceláriou slc partners s.r.o.

2. OZ Hron pre slobodné rieky

3. Klub slovenských turistov

4. Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

5. Mesto Banská Bystrica

rozhodol tak, že

I. Rozhodnutie žalovaného Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BB-OSZP-3/2013/03850 zo dňa 25.02.2014 zrušil a vec vracia žalovanému na ďalšie konanie.

II. Žalobcom 1/, 2/ a 3/ priznáva voči žalovanému úplnú náhradu dôvodne vynaložených trov konania.

III. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi 1/, 2/ a 3/ náhradu trov konania, o ktorých výške rozhodne správny súd po právoplatnosti tohto rozsudku samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

IV. Ďalším účastníkom konania náhradu trov konania nepriznáva.

Dôvodom zrušenia rozhodnutia bol nesúlad predmetného zámeru MVE Iliaš na rieke Hron s vtedy platným územným plánom a správny súd sa stotožnil s námietkami žalobcov, že žalovaný sa nevysporiadal dostatočným spôsobom s predmetnými negatívnymi stanoviskami, resp. s niektorými sa vysporiadal len všeobecne, formálne, čiastočne, účelovo, v rozpore s argumentáciou uvedenou v stanoviskách.

 

Peter Beleš