Vytlačiť
Kategória: Dokumenty OZ Rieka
Prečítané: 593x

Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Rozklad proti rozhodnutiu č. 1743/2017-2.3 zo dňa 19.12.2017

 

     Rozhodnutím č. 1743/2017-2.3 zo dňa 19.12.2017 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody (ďalej len ,,ministerstvo“) povolilo výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len ,,zákona“) v znení neskorších predpisov žiadateľovi spoločnosti Hydro Company s.r.o. úmyselne rušiť v prirodzenom areáli chránené druhy živočíchov: užovka fŕkaná, užovka obojková, skokan zelený, ropucha bradavičnatá, ropucha zelená, skokan štíhly, vydra riečna a poškodzovať alebo ničiť miesta ich rozmnožovania alebo miesta ich odpočinku a úmyselne rušiť v prirodzenom areáli chránené druhy živočíchov: vodnár potočný, trasochvost žltý, trasochvost biely, rybárik riečny, kačica divá, kormorán veľký, volavka popolavá, beluša veľká, z dôvodu výstavby Malej vodnej elektrárne Žiar nad Hronom na rieke Hron v r.km 130,137 a zároveň vydalo súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade. Platnosť tohto rozhodnutia ministerstvo stanovilo do 31.12.2019.

Rieka – združenie na ochranu vodných tokov podáva proti tomuto rozhodnutiu rozklad z nasledovných dôvodov.

 

     Ministerstvo v odôvodnení ďalej uvádza, že ,,plánovaná MVE sa nachádza v prostredí, ktoré s výnimkou migrácie a neresu vodných živočíchov, nemá výrazné ochranárske hodnoty“. Veď práve doposiaľ zachované podmienky umožňujúce voľnú migráciu, či už neresovú alebo potravnú alebo spojenú so zimovaním zabezpečili výskyt chránených živočíchov v celom strednom úseku rieky Hron. Predmetom tohto konania nie je hodnotenie ochranárskych hodnôt daného územia, ale rozhodovanie o povolení výnimky a udelenie súhlasu podľa zákona. Ministerstvo absolútne nezvládlo odôvodnenie výnimky a súhlasu zo zákona, pretože keby sa riadilo zákonmi, výnimku ako aj súhlas by neudelilo.

     Ministerstvo vo svojom rozhodnutí uvádza, že k vydaniu Rozhodnutia dospelo na základe tzv. správnej úvahy. K použitiu správnej úvahy v procese rozhodovania správneho orgánu môže dôjsť iba vtedy, ak správny orgán dodrží určité kritéria, ktoré podľa nášho názoru pri vydávaní rozhodnutia dodržané neboli. Takými kritériami vyplývajúcimi z ústavných princípov sú zákaz ľubovôle, princíp rovnosti, zákaz diskriminácie, príkaz zachovania ľudskej dôstojnosti, princíp proporcionality atď.. Podľa nášho názoru správny orgán nedostatočne zdôvodnil  proces správnej úvahy, pričom pri tvorbe Rozhodnutia postupoval podľa ľubovôle, pretože neobjektívne uplatnil len argumenty Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.     

     Pre ministerstvo by malo byť pri povoľovaní výnimky z druhovej ochrany zásadnou otázkou zachovanie priaznivého stavu biotopov a priaznivého stavu druhov. Tento cieľ možno dosiahnuť iba zachovaním podmienok voľnej migrácie vodných živočíchov, vrátane chránených druhov živočíchov. Navrhovaný rybovod s neoverenou funkčnosťou v žiadnom prípade nezníži negatívne vplyvy migračnej bariéry. V podkladoch Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky absentujú dôkazy o tom, že nebude ovplyvnený priaznivý stav chránených druhov v dotknutom úseku rieky Hron ako aj v navrhovanom Území európskeho významu Stredný Hron.      

     Máme za to, že negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na rieku Hron, ktorý je biokoridorom nadregionálneho významu a chránené druhy živočíchov sú tak intenzívne, že spôsobia zánik populácii chránených druhov v navrhovanom Území európskeho významu Stredný Hron a preto je vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona a povolenie výnimky podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona zo zákazov ustanovených v § 35 ods. 1 písm. a), c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona v rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny v dotknutom území.  

 

 

             S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda