Mesto Banská Bystrica rozhodnutím číslo OVZ-SU-170852/200/2017/MAJ zo dňa 27.12.2017 vydalo rozhodnutie, ktorým zastavuje konanie vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Malá vodná elektráreň Iliaš" na rieke Hron v profile Iliaš (rkm 172,660) v k.ú. Radvaň, ktorý podal navrhovateľ - Rutland a.s. dňa 29.01.2015 na Mestský úrad v Banskej Bystrici. Hlavným dôvodom zastavenia konania bola skutočnosť, že navrhovateľ nepredložil súhlas dotknutého orgánu štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy k individuálnemu návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na konkrétny stavebný zámer alebo iný zámer. 

 

Peter Beleš