Rieka - združenie na ochranu vodných tokov rozhodlo, že sa pripája k žalobe v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2018/006718-3, TS zo dňa 08. februára 2018, ktorým bolo rozhodnuté o odvolaniach proti rozhodnutiu stavebného úradu mesta Žiar nad Hronom č. 1933/2017, O:20156/2017 zo dňa 23. augusta 2018, ktorým bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby ,,Malá vodná elektráreň Žiar nad Hronom r. km 130,113" podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ako aj na preskúmanie zákonnosti tohto prvostupňového rozhodnutia.

 

Peter Beleš