Ministerstvo životného prostredia SR

odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny

Nám. Ľ. Štúra č. 1

812 35 Bratislava

 

Vyjadrenie k listu č. 9385/2018-6.3 zo dňa 02.10.2018

 

Na základe oznámenia č. 9385/2018-6.3 zo dňa 02.10.2018, ktorým ste nás oboznámili s podkladmi pre vydanie rozhodnutia vo veci žiadosti spoločnosti Vodaspol, s.r.o. o povolenie výnimky z druhovej ochrany a vydania súhlasov na výstavbu MVE Kamenín, Vám zasielame toto vyjadrenie.

Povolenie výstavby MVE v dolnom úseku rieky Hron (cca 10 km od ústia do Dunaja) by výrazne negatívne ovplyvnilo vodné ekosystémy rieku Hron a Dunaj ako aj integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany. Vo vyhlásenom SKUEV0820 Dolný tok Hrona, kde sú predmetom ochrany ohrozené druhy rýb európskeho významu by poškodenie biotopu a rušenie druhov spôsobilo zánik ich populácii. Reálne ohrozenie populácii väčšiny pôvodných reofilných druhov rýb dokazujú početné prieskumy ichtyocenóz vykonávané vo vodných tokoch po celom území Slovenska. So stanoviskom Štátnej ochrany prírody SR č. ŠOP SR/1328-003/2018 zo dňa 26.09.2018 sa stotožňujeme a žiadame, aby orgán ochrany prírody a krajiny neudelil výnimku z druhovej ochrany a tiež nevydal súhlasy na zásah do biotopu európskeho významu a na zásah do mokrade.

 

            S pozdravom

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda