Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutím č. 9385/2018-6.3 zo dňa 14.11.2018

A. nevydáva súhlas

podľa § 6 ods. 2 na zásah do biotopu európskeho významu Vo2 ,,Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín", ktorý sa nachádza na pozemkoch v k.ú. Kamenín a na pozemkoch v k.ú. Bíňa a do biotopu národného významu Lk10 ,,Vegetácia vysokých ostríc " a podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Kamenín v rkm 11,892 ba rieke Hron

a

B. nepovoľuje výnimku

zo zákazov ustanovených § 34 ods. 1 písm. a), § 35 ods. 1 písm. a), § 35 ods. 1 písm. a), b) a c) a § 35 ods. 2 písm. b) a c) zákona, čiže nepovoľuje žiadateľovi spoločnosti Vodaspol s.r.o., Júnová 23, 831 01 Bratislava úmyselne ničiť chránené druhy rastlín, úmyselne odchytávať chránené druhy živočíchov v ich prirodzenom areáli, úmyselne ich zraňovať alebo usmrcovať a rušiť v prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie, odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda a poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chránených druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Kamenín v rkm 11,892 na rieke Hron.

 

Peter Beleš