Na základe žiadosti OZ Rieka - združenia na ochranu vodných tokov o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. vo svojom liste č. PS/2019/003426 zo dňa 22.02.2019 uvádza nasledovné:

Spoločnosť SEPS po ukončení rekonštrukcie existujúceho vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR 1x400 kV v pôvodnej trase neuvažuje s vybudovaním nového koridoru 2x400 kV Varín - št. hranica SR/ČR. 

 

Peter Beleš