Pripomienky k návrhu ,,Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2014

 

 

 Občianske združenie Rieka je zamerané na ochranu vodných tokov a jeho prioritným cieľom je ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinua spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty. Ďalším cieľom združenia je vypracovávanie revitalizačných projektov a zabezpečovanie ich realizácie, vykonávanie monitoringov vodných organizmov a príprava odborných podkladov.  

            Na základe oznámenia prerokovania návrhu ,,Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2014“ verejnou vyhláškou vyvesenou dňa 28.01.2014, Vám zasielame tieto pripomienky a zároveň návrhy riešení.

OZ Rieka zásadne nesúhlasí so zapracovaním nekoncepčného dokumentu ,,Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov na území SR do roku 2030“, schváleného uznesením č. 178 z 9. marca 2011 Vládou Slovenskej republiky. Proti tomuto dokumentu bola podaná sťažnosť adresovaná Komisii Európskych spoločenstiev. Dôvodom podania sťažnosti je postup Ministerstva životného prostredia SR pri presadzovaní programu výstavby malých vodných elektrárni (MVE), pri ktorom došlo a naďalej dochádza k porušovaniu práva Európskeho spoločenstva v oblasti vodnej politiky a ochrany prírody. Sťažnosť bola prijatá a v súčasnosti je v štádiu šetrenia. Svoj zásadný nesúhlas odôvodňujeme nasledovne:

  • Výstavbou MVE podľa nekoncepčného dokumentu (vzdialenosť medzi MVE sa pohybuje od 3 – 5 km) dôjde k totálnej devastácii vodného toku Hron, ktorý je nadregionálnym biokoridorom s hodnotnou ichtyofaunou, navyše spájajúci významné biocentrá a územia začlenené do sústavy NATURA 2000. Rieka Hron má v súčasnej podobe, t.j. bez povolenia ďalších MVE vytvárajúcich migračné bariéry vysoký potenciál pre rekreačné rybárstvo a rekreáciu ako takú, najmä atraktívne splavovanie rieky Hron.
  • Ohrozenie majetku občanov z dôvodu možného vybreženia vody z koryta v dôsledku vytvárania početných hatí v toku. Nebezpečenstvo vzniku povodní sa zvýši aj pri tvorbe ľadochodu.
  • Zhoršenie kvality vody, pretože dôjde k zániku prúdivých úsekov rieky a zvýšenej sedimentácii.
  • Zmena krajinného vzhľadu, pretože rieka Hron patrí medzi významné prvky regiónu a tiež územného systému ekologickej stability.

 

V smernej časti návrhu.

2.9. Rekreácia, cestovný ruch a kúpeľníctvo

Vzhľadom na veľmi dobré podmienky na splavovanie rieky Hron žiadame zvýšiť podporu pre rozvoj cestovného ruchu a doplniť regulatív, ktorý zabráni vytváraniu ďalších bariér na vodnom toku Hron a zachová podmienky na plynulé splavovanie rieky Hron.  

 

V záväznej časti návrhu. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

7. V oblasti rozvoja nadradenej infraštruktúry

7.1. Vodné hospodárstvo

V regulatíve 7.1.7 požadujeme vyradiť vodnú nádrž Meliata (zdrž plánovanej MVE) na vodnom toku Muráň. Na rieke Muráň sa nachádzajú územia európskeho významu. Z tohto dôvodu nie je možné túto stavbu zaradiť v tomto dokumente.   

Regulatív 7.2.13 požadujeme upraviť nasledovne: MVE je možné umiestniť iba tam, kde nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu životného prostredia, majetku obyvateľov a iných oprávnených záujmov. MVE možno umiestniť len na existujúcich vodohospodárskych stavbách a bariérach vodných tokov s podmienkou ich spriechodnenia pre ryby a ostatné vodné organizmy. Vzdialenosť medzi jednotlivými MVE nesmie byť kratšia než 20 km.

 

Z dôvodu prírodnej hodnoty a významu vody je potrebné zachovať v čo najdlhšom úseku pôvodný charakter vodných tokov a ich bezprostredného okolia, pretože sú významným funkčným prvkom územného systému ekologickej stability. Zároveň je to dôvod, prečo je potrebné v rámci územného plánovania toto územie vymedziť za zónu oddychu, športu a rekreácie.

 

V predmetnom návrhu ,,Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2014“ nie sú dostatočne skoordinované jednotlivé oblasti v smernej ako i záväznej časti (2.9. Rekreácia, cestovný ruch a kúpeľníctvo, 2.12. Krajinná štruktúra, 2.14. Vodné hospodárstvo a 2.15. Energetika). Okrem toho si tieto oblasti odporujú. Rozpor vzniká predovšetkým preferovaním výstavby MVE, ktorých význam je preceňovaný. Slovensko má dostatok elektrickej energie, ktorú v súčasnosti vyváža. Výroba elektrickej energie z MVE slúži na biznis úzkej skupine podnikateľov a pri tak rozsiahlom plánovanom zahustení vodných tokov týmito stavbami dôjde k nezvratnej likvidácií prirodzenej funkcie vodných tokov. Zároveň vzniknú rozsiahle hospodárske a ekologické škody.

Rieka Hron je významným turistickým prvkom, ktorý na seba viaže potenciál rozvoja cestovného ruchu a tým možnosti zlepšenia ekonomickej situácie pre obyvateľov v Banskobystrickom kraji.

 

             S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda