Obecný úrad Trnavá Hora

                                                                                  Ing. Ján Harman - starosta

                                                                                  Trnavá Hora 229

                                                                                  966 11 Trnavá Hora 

                                                                                 

Správne konanie vo veci výrubu brehového porastu pri rieke Hron - námietka

 

            Keďže orgán ochrany prírody, v tomto prípade obec Trnavá Hora nezverejnil na svojej internetovej stránke informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v ktorom sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom, Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov podáva námietku proti tomuto postupu obce.

            Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a 48 zákona o ochrane prírody (ďalej len ,,zákona“), a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

            Dôvodom podania námietky je skutočnosť, že orgán ochrany prírody – obec Trnavá Hora nezverejnil oznámenie o začatí správneho konania na svojej internetovej stránke podľa § 82 ods. 7 zákona, čím došlo k jeho porušeniu. V tomto konaní sú ohrozené záujmy ochrany prírody, pretože brehový porast lemujúci vodný tok Hron tvorí biokoridor nadregionálneho významu. Zároveň Vás žiadame o zaslanie akejkoľvek korešpondencie týkajúcej sa MVE Jalná na vodnom toku Hron.      

 

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                      Predseda