Obvodný úrad životného prostredia

Čadca

Horná č. 2483

022 01 Čadca              

                                               

Podnet na poškodzovanie životného prostredia

 

             Na základe terénnej obhliadky lokality, kde sa vykonáva výrub drevín a brehového porastu pri Šľahorovom potoku v k.ú. Svrčinovec zo dňa 26.03.2014 sme zistili, že približovanie drevín sa vykonáva ťažkými mechanizmami obzvlášť nevhodným spôsobom. Ťažké stroje jazdia a ťahajú dreviny priamo po koryte potoka na viacerých miestach a tiež poškodzujú brehy koryta. Pri tejto činnosti neboli vykonané žiadne opatrenia na eliminovanie negatívnych vplyvov. Keďže touto činnosťou dochádza k rozsiahlej devastácií vodného ekosystému a priľahlého územia, najmä erózii brehov Šľahorového potoka, tvorbe silného zákalu povrchovej vody, žiadame okamžite zastaviť túto činnosť a preskúmať povolenie tejto činnosti. Zároveň Vás žiadame, aby ste nás informovali o priebehu a výsledku kontroly.

            V rieke Čierňanka sa v tomto období neresí podustva severná (Chondrostoma nasus), ktorá sa koncentruje vo veľkom počte práve na neresiskách pod ústim Šľahorového potoka v  úseku dlhom cca 3 km. Spomínaný zákal ohrozuje nakladené ikry, čím reálne hrozí vznik rozsiahlych škôd na vývojových štádiách rýb.

 

 S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                      predseda