Obecný úrad Dolná Lehota

Dolná Lehota č. 162

976 98 Lopej                                     

Oznámenie

 

             Vzhľadom na zámer výstavby malej vodnej elektrárne (ďalej len ,,MVE“) na Vajskovskom potoku v katastrálnom území obce Dolná Lehota, Vám oznamujeme, že máme záujem o účasť v územnom konaní vo veci povolenia predmetnej MVE podľa stavebného zákona ako aj správneho konania podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.

Cieľom združenia je podľa Stanov OZ Rieka ochrana ľudského práva na zabezpečenie a zachovanie zdravého životného prostredia, ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinua spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty. Združenie podporuje a podieľa sa na aktivitách zameraných na zamedzenie poškodzovania vodných ekosystémov a presadzuje environmentálne šetrné a racionálne spôsoby a alternatívy využívania vôd a vodných tokov.

Zároveň Vás žiadame o doručovanie všetkej korešpondencie súvisiacej s predmetnou MVE na adresu občianskeho združenia.

 

S pozdravom

                                                                           Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                  predseda