Obec Trnavá Hora
Okružná cesta 229/21
966 11 Trnavá Hora 

 Oznámenie o účasti v správnom konaní

Na základe oznámenia o začatí konania a pozvanie na ústne pojednávanie pod číslom 288/2014 zo dňa 25.04.2014 uverejneného na webovej stránke obce Trnavá Hora vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín pre žiadateľa ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO 36662780, Vám oznamujeme, že občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov má záujem o účasť v tomto konaní podľa § 82 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

            OZ Rieka vzniklo v roku 2013, je registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a jeho cieľom je ochrana ľudského práva na zabezpečenie a zachovanie zdravého životného prostredia, ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinuá spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty.    

 

 

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda

 

Príloha: Stanovy OZ Rieka – združenia na ochranu vodných tokov

              Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO)