Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor environmentálneho posudzovania

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava                                                                            

Stanovisko k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa Prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z.z. na stavbu ,,Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité“

 

            Na základe oznámenia zo dňa 22.04.2014, ktorým navrhovateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava predložil podľa § 18 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité (2014)“ vypracované podľa prílohy č. 8a zákona, Vám OZ Rieka dáva toto stanovisko.

Žiadame ministerstvo, aby zmena navrhovanej činnosti bola podľa § 18 ods. 4 zákona posudzovaná, pretože bude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Najviac ovplyvnené budú povrchové a podzemné vody, biotopy európskeho a národného významu, živočíchy a ich vývojové štádia vplyvom stavebnej činnosti v koryte vodných tokov ako aj rozsiahlym výrubom stromov. Negatívne budú ovplyvnení aj obyvatelia bývajúci v bezprostrednej blízkosti trasy diaľnice a v blízkosti prístupových ciest na staveniská predovšetkým hlukom, prašnosťou a ešte výraznejším zhoršením dopravnej situácie. Máme za to, že zmena navrhovanej činnosti podlieha posudzovaniu podľa § 20 ods. 3 písm. b, c, pretože miesto vykonávania navrhovanej činnosti sa nachádza v území, v ktorom sú záujmy chránené zákonom č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách, zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 272/1994 o ochrane zdravia ľudí.  

Tvrdenie navrhovateľa, že vplyvy na obyvateľstvo a na prírodné prostredie, ktoré boli identifikované v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie sú v zásade porovnateľné s riešením navrhnutým v zmene Dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) nemožno považovať za dôvod neposudzovania tejto zmeny, pretože rozsah zásahov a kompenzácie boli navrhované na stavbu v plnom profile a teda vzhľadom na navrhovanú zmenu nie je potrebné vykonávať zásahy v pôvodne posúdenom a povolenom rozsahu. Navrhovateľ vzápätí konštatuje, že v budúcnosti je potrebné počítať s dostavbou diaľnice na plný profil a s dostavbou únikovej štôlne na ľavú tunelovú rúru. Dostavba sa uskutoční v koridore diaľnice, na ktorej budú vykonané výruby drevín, skrývka ornice a hlavné zemné práce. K zmene navrhovanej činnosti ďalej uvádzame, že investor neuviedol žiadny objektívny dôvod na zmenu navrhovanej činnosti. Všetky zásahy ako sú výrub drevín, zábery lesnej a poľnohospodárskej pôdy, zásahy do biotopov boli naplánované a dokonca v niektorých prípadoch aj zrealizované na pôvodný plánovaný stav tzv. plný profil. V súčasnosti vykonávaním stavebnej činnosti dochádza k sústavnému poškodzovaniu vodných ekosystémov a rybárskych revírov. Výsledkom sú rozsiahle škody na rybách a vodných živočíchoch a zároveň dochádza k obmedzovaniu rybárskeho hospodárenia bez návrhu kompenzačných opatrení pre užívateľa rybárskych revírov.

Ďalším dôvodom pre posudzovanie navrhovanej činnosti je skutočnosť, že od 1.12.2012 nadobudla účinnosť novela zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou boli rozšírené možnosti verejnosti zúčastniť sa na posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Upozorňujeme na právny rozpor, kedy navrhovaná zmena stavby sa vykonáva súbežne so stavbou, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie. Posudzovanie navrhovanej činnosti vrátane zmien musí vždy predchádzať stavebnému povoleniu, čo podľa realizovaného postupu navrhovateľ zrejme považuje iba za formálny akt.  

 

 S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda