Konfederácia odborových zväzov SR

Kancelária KOZ SR

Odborárske nám. 3

815 70 Bratislava I           

Žiadosť o zastavenie ekonomických dopadov na obyvateľov Slovenska neopodstatneným zvyšovaním výroby energie z OZE

 

            Návrh energetickej politiky Slovenskej republiky predpokladá navýšenie nárastu energie z Obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v dokumente, ktorý by sa mal predkladať na zasadnutí Rady hospodárskej a sociálnej dohody dňa 13.05.2014. Podľa vyhlásenia popredných predstaviteľov Slovenskej republiky, energia z OZE je jednou z najdrahších a svojim spôsobom spomaľuje rast ekonomiky, zvyšuje vstupné náklady a má priamy ekonomický dopad na obyvateľov tejto krajiny.

Z tohto hľadiska považujeme konanie rezortu hospodárstva za nevysvetliteľné a jediným vysvetlením je jeho účelovosť. Neopodstatnené zvyšovanie podielu výroby energie z OZE má množstvo negatívnych vplyvov aj na životné prostredie a rozvoj vidieka. Podporou využitia hydropotenciálu vodných tokov výstavbou malých vodných elektrárni dochádza k rozsiahlej devastácii prirodzených funkcii vodných tokov, zhoršeniu kvality vody, likvidácii pôvodných druhov rýb, riečneho rybárstva, vodnej turistiky, ohrozeniu a neraz i poškodzovaniu majetku ľudí bývajúcich v blízkosti vodných tokov. Pri podpore solárnej a veternej energie dochádza k záberu úrodnej poľnohospodárskej pôdy, ktorá stráca svoju produkčnú funkciu a tým aj hodnotu. Celý tento komplex nepriaznivých dopadov bude v konečnom dôsledku znášať občan. V súčasnosti je už známe, že o tento druh výroby energie sa uchádzajú výlučne solventné lobistické skupiny, ktoré potrebujú výhodne investovať svoje finančné prostriedky. To im zabezpečuje garantovaný výkup energie, ktorú majú navyše zo strany štátu ešte aj dotovanú. Skutočný efekt tejto energie je preceňovaný a častokrát je len formálne deklarovaný na papieri. Preto je potrebné, aby sa predkladateľ dostatočne vysporiadal so všetkými argumentmi a pripomienkami k tomuto materiálu. Navyše sme presvedčení, že návrhy takéhoto charakteru by sa mali podrobiť verejnému prieskumu, aby sa mala možnosť vyjadriť aj verejnosť.

Preto považujeme danú energetickú politiku za nedostatočne analytickú, nakoľko nevyčísľuje dopady na konečného odberateľa a ekonomiku Slovenskej republiky. Taktiež neanalyzuje a neurčuje, ktorá časť energie bude preferovaná, resp. utlmovaná ekonomickými nástrojmi štátu v prospech verejného záujmu. Z tohto dôvodu považujeme za potrebné, aby bol materiál komplexne dopracovaný o analýzy celého energetického mixu, ktoré preukážu nevyhnutnosť navýšenia výroby z OZE a preukáže ekonomické dopady a stanoví spôsob kompenzácie konečného odberateľa.

 

Keďže naše občianske združenie zastupuje mnohých ľudí z miest a obcí, ktorých majetok a kvalita bývania je neustále poškodzovaná investičnými zámermi výstavby malých vodných elektrárni a nie sme členmi Rady hospodárskej a sociálnej dohody (Tripartita), dovoľujeme si Vás aj v ich mene požiadať o pomoc pri zastavení tohto neopodstatneného zvýšenia podielu OZE.

 

  

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda