Žiadosť o nominovanie zástupcu do Komisie pre rozvoj hydroenergetiky a optimálne využitie hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej republiky

Adresát žiadosti:

  • Ministerstvo životného prostredia
  • Slovenskej republiky
  • Ing. Vojtech Ferencz, PhD.
  • štátny tajomník
  • Námestie Ľudovíta Štúra 1
  • 812 35 Bratislava

Vážený pán štátny tajomník, na základe informácie, ktorú nám poskytlo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v liste č. 392/2013 – 1.1.1. zo dňa 24.09.2013 sme sa dozvedeli, že ste zároveň predsedom Komisie pre rozvoj hydroenergetiky a optimálne využitie hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej republiky.

Keďže cieľom OZ Rieka je ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinua spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty naše združenie svojim aktívnym prístupom k danej problematike a poznatkami z praxe zaručene prispeje k činnosti Komisie pre rozvoj hydroenergetiky a optimálne využitie hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej republiky.

OZ Rieka v súčasnosti zastupuje záujmy mnohých občanov obcí a miest dotknutých výstavbou MVE, čím reprezentuje navonok záujmy verejnosti. Dovoľujeme si Vás preto ako predsedu tejto komisie požiadať o nominovanie zástupcu nášho združenia do Komisie pre rozvoj hydroenergetiky a optimálne využitie hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej republiky.

Dôvodom našej žiadosti je naliehavý záujem o riešenie súčasného chaosu v oblasti povoľovania malých vodných elektrárni na vodných tokoch vytvoreného predchádzajúcou vládou, ktorý poškodzuje nielen životné prostredie, ale poškodzuje aj majetok občanov a má ekonomický dopad na ľudí tejto krajiny. Sme presvedčení, že súčasné zloženie komisie pozostávajúce zo zástupcov štátnej vodnej správy, správy vodných tokov, výskumu vodného hospodárstva a najnovšie i občianskeho združenia Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina je potrebné doplniť aj o verejnosť, aby boli zastúpené všetky platformy a tým zaručená transparentnosť a objektívnosť činnosti tejto komisie.

Zároveň zdôrazňujeme náš záujem o konštruktívnu spoluprácu s ministerstvom a štátnymi organizáciami pri riešení problematiky súvisiacej s ochranou životného prostredia a vodnou politikou štátu.   

 

 

S pozdravom

                                                                           Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                   predseda