Obec Trnavá Hora rozhodnutím č. 288/2014 zo dňa 22.05.2014 nevydala súhlas k výrubu drevín pre žiadateľa ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom,  IČO 36662780 v súvislosti s výstavbou MVE Jalná na rieke Hron.

 

Peter Beleš