Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie  

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ul. Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra     

 Stanovisko k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti MVE Vozokany

 

Na základe uverejnenia rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti ,,Malá vodná elektráreň Vozokany“ podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“), Vám Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov dáva toto stanovisko.

Podľa ustanovenia § 22 ods. 3 zákona EIA ,,Zámer musí obsahovať najmenej dve variantné riešenia navrhovanej činnosti, ako aj nulový variant.“ Podľa ustanovenia § 22 ods. 7 zákona EIA ,,Príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa upustí od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti najmä v prípadoch, ak nie je k dispozícii iná lokalita alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia. Ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, zohľadní sa táto skutočnosť v ďalšom konaní podľa tohto zákona“. Nezákonné upustenie od povinnosti vypracovať variantné riešenie zámeru predstavuje popretie uvedeného účelu zákona EIA. Práve výber z dvoch relevantných variantov a ich porovnanie s nulovým variantom by v zmysle zákona EIA malo predstavovať základ činnosti príslušného orgánu, ktorým by mal ,,včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia“.       

Vzhľadom na to, že navrhovaná činnosť MVE Vozokany bude mať spoločne s inými plánovanými alebo už vybudovanými malými vodnými elektrárňami výrazne negatívny vplyv na vodný ekosystém rieky Hron, ktorý je nadregionálnym biokoridorom, požadujeme rozsah hodnotenia doplniť o nasledovné požiadavky.

  • Zhodnotiť individuálny vplyv MVE Vozokany a kumulatívny vplyv existujúcich vodných stavieb na rybárske hospodárenie v rybárskych revíroch vytvorených na rieke Hron, zmenu druhového zloženia ichtyofauny, zmeny kvantitatívnej a kvalitatívnej štruktúry populácii pôvodných druhov rýb.
  • Zhodnotiť individuálny vplyv MVE Vozokany a kumulatívny vplyv existujúcich vodných stavieb na vodnú turistiku a rekreáciu územia.
  • Vyčísliť hodnotu ichtyofauny rieky Hron v úseku ovplyvnenom navrhovanou činnosťou a stanoviť náhradu za vznik škôd. Zhodnotiť negatívne vplyvy na vodný ekosystém a vodné živočíchy. Stanoviť opatrenia na eliminovanie negatívnych vplyvov MVE Vozokany vrátane návrhu vhodného rybovodu formou znaleckého posudku.

Špecifickú požiadavku 2.2.4 požadujeme doplniť nasledovne: Posúdiť vplyv existujúcich vodných stavieb nachádzajúcich sa na rieke Hron spoločne s navrhovanou stavbou MVE Vozokany na biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu: Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91F0), Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea (3130), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0*), Ohniváčik veľký (Lycaena dispar), Lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus), Hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus), Kunka červenobruchá (Bombina bombina), Lindernia puzdierkatá (Lindernia procumbens), Vydra riečna (Lutra lutra), Užovka stromová (Elaphe longossima), Rosnička zelená (Hyla arborea).

Zároveň žiadame posúdiť súlad navrhovanej činnosti s Rámcovou smernicou o vodách (RSV), najmä článok 4.7, pretože výstavbu MVE je možné povoliť iba v prípadoch:

  •   ak stavba nespôsobuje zmeny fyzikálnych vlastností, ktoré majú za následok zhoršenie ekologického stavu útvaru povrchových vôd,
  •   ak stavba má za následok zhoršenie ekologického stavu, stavbu je možné povoliť len ako ,,výnimku“ a to po splnení nasledujúcich podmienok (prínosy týchto úprav alebo zmien vodného útvaru nie je možné z dôvodu technickej realizovateľnosti alebo neprimeraných nákladov dosiahnuť inými prostriedkami, ktoré sú významne lepšie z hľadiska životného prostredia).

 

     

                   S pozdravom

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda