Obec Trnavá Hora

Okružná cesta 229/21

966 11 Trnavá Hora 

  List č. 462/2014 zo dňa 22.07.2014 - stanovisko k výrubu drevín

 

Listom č. 462/2014 zo dňa 22.07.2014 ste nám oznámili začatie konania a pozvali na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci zrušenia prvostupňového rozhodnutia Obce Trnavá Hora vydané pod číslom 288/2014 dňa 22.05.2014, ktorým nebol žiadateľovi ZUS servis, s.r.o. vydaný súhlas na výrub drevín. Občianske združenie Rieka združenie na ochranu vodných tokov po preštudovaní rozhodnutia č. OU-ZH-OSZP-2014/004675-N zo dňa 03.07.2014, ktoré vydal Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o životné prostredie zaujíma k žiadosti o výrub drevín ako aj k citovanému zrušovaciemu rozhodnutiu toto stanovisko.

S výrubom drevín, ktoré tvoria brehový porast rieky Hron nesúhlasíme, pretože sa zničí funkcia tohto významného nadregionálneho biokoridora. Likvidácia brehového porastu priamo súvisí s výstavbou malej vodnej elektrárne Jalná na rieke Hron(ďalej len ,,MVE Jalná“), ktorá poškodí riečny ekosystém a životné prostredie Obce Trnavá Hora.

- Rieka Hron predstavuje nadregionálny biokoridor umožňujúci migráciu rýb ako aj iných vodných a suchozemských živočíchov. Brehový porast je jeho dôležitou súčasťou a náhradnou výsadbou ho nie je možné plnohodnotne nahradiť. Okrem toho výstavbou MVE dôjde k prerušeniu kontinuity vodného toku, čím dôjde k zániku jeho funkcie s rozsiahlymi škodami na životnom prostredí.

- Brehový porast tvorený prevažne vŕbou a topoľom ako aj krami je dôležitou súčasťou tohto biokoridora, pretože po jeho obidvoch stranách vytvára súvislý zelený pás. Stromy a kry majú v území veľký význam, pretože produkujú kyslík, pohlcujú oxid uhličitý, znižujú hluk, zadržujú prach, zadržujú vlhkosť, zatieňujú vodnú hladinu rieky, vytvárajú úkryty pre vtáky a bezstavovce, zvyšujú biodiverzitu, čím významne prispievajú k vytváraniu priaznivého životného prostredia pre obyvateľov obce Trnavá Hora.

- Stromy a kry spoluvytvárajú krajinný obraz katastrálneho územia obce Trnavá Hora, ovplyvňujú mikroklimatický režim, hygienické podmienky, obývateľnosť a rekreačnú hodnotu územia, rovnako ako jeho biologickú a estetickú úroveň. 

- Stromy a kry, ktoré sú predmetom výrubu nevykazujú zlý zdravotný stav a ani nevytvárajú nevhodné hygienické podmienky a už vôbec nenarúšajú stabilitu územia alebo ohrozenie stavieb v obytnej zóne obce. Naopak, svojim koreňovým systémom spevňujú brehy rieky a znižujú pôdnu eróziu.

            Keďže žiadateľ nepredložil žiadny dôkaz o tom, že ide o zdravotne poškodené dreviny v zmysle ustanovenia § 17 ods. 13 písm. a) vykonávacej vyhlášky a Obec Trnavá Hora nesúhlasí s výstavbou MVE Jalná vo svojom k.ú., považujeme za prirodzené, že žiadateľovi nevydá súhlas na výrub drevín.   

Rozhodnutie odvolacieho orgánu č. OU-ZH-OSZP-2014/004675-N zo dňa 03.07.2014 považujeme za účelové. Odvolací orgán ním opäť potvrdil svoju angažovanosť pri podpore výstavby MVE na Hrone a devastácii životného prostredia, ktoré je povinný chrániť v zmysle platných zákonov na úseku životného prostredia. Keďže odvolací orgán žiadne podstatné porušenie zákona nezistil, svoje rozhodnutie odôvodnil porušením ustanovení § 3 ods. 3 a 5 a § 46 správneho zákona, pričom nešpecifikoval, v čom konkrétne došlo k porušeniu zákona. Máme za to, že konanie bolo vedené v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami a bola dodržaná zásada rýchlosti a zásada hospodárnosti konania. Dokazovanie bolo vykonané vyhodnotením stanovísk účastníkov konania ako i odborným stanoviskom Štátnej ochrany prírody SR. Terénna obhliadka nebola vykonaná, pretože účastníci konania sa zhodne vyjadrili, že nie je potrebná, nakoľko im je dobre známy stav brehového porastu. Rovnako sa mali možnosť vyjadriť k podkladu rozhodnutia. Vplyv dopadu výrubu drevín na funkciu biokoridora, okolitú faunu a ekosystémy bol tendenčne a najmä nedostatočne zhodnotený v správe o hodnotení a preto ju nemožno v tomto konaní považovať za rozhodujúci odborný podklad.

            Z tohto dôvodu žiadame Obec Trnavá Hora, aby opakovane zamietol pre žiadateľa ZUS servis, s.r.o. vydanie súhlasu na výrub drevín.

 

S pozdravom

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda