Obec Liptovský Ján

J. Kalinčiaka č. 39

032 03 Liptovský Ján

 Odvolanie proti rozhodnutiu č. SOcÚ/LJ – 2014/0013/003 - 4 o umiestnení stavby ,,MVE na rieke Váh, Podtureň – Liptovský Ján“

 

 Na základe uverejnenia rozhodnutia č. SOcÚ/LJ – 2014/0013/003 - 4 zo dňa 31.07.2014 o umiestnení stavby ,,Malá vodná elektráreň na rieke Váh, Podtureň – Liptovský Ján“ na úradnej tabuli obce Liptovský Ján formou verejnej vyhlášky, Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov podáva toto odvolanie.

OZ Rieka vzniklo v roku 2013, je registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a jeho cieľom je ochrana ľudského práva na zabezpečenie a zachovanie zdravého životného prostredia, ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinuá spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a biotopov. Rozhodnutie Obce Liptovský Ján č. SOcÚ/LJ – 2014/0013/003 - 4 zo dňa 31.07.2014 o umiestnení stavby ,,Malá vodná elektráreň na rieke Váh, Podtureň – Liptovský Ján“ považujeme za  nezákonné.

- Obec Liptovský Ján ako príslušný stavebný úrad vylúčil OZ Rieka z konania o umiestnení vodnej stavby MVE na rieke Váh, ktorej negatívny vplyv na vodný ekosystém je dostatočne známy a preukázateľný, čím znemožnil združeniu zastupujúcemu verejnosť právo na ochranu životného prostredia garantované čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky. Stanovisko OZ Rieka č. 23/2014 zo dňa 30.04.2014 bolo zamietnuté z dôvodu účelového vylúčenia združenia z tohto konania. Rozhodnutia č. SOcÚ/LJ – 2013/0461 zo dňa 28.03.2014 a rozhodnutie č. OU – ZA – OVBP2/V/2014/0749/Cho zo dňa 28.04.2014, ktorými nám bolo odoprené právo účastníka územného konania považujeme za nezákonné. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu č. 5Sžp/106/2009 zo dňa 22. júna 2010 má podľa čl. 44 ods. 1 ústavy každý právo na priaznivé životné prostredie a toto právo je vzhľadom k systematike ústavy zaradené do jej Druhej hlavy označenej ako Základné práva a slobody.   

- OZ Rieka namieta proces posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti MVE na rieke Váh podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie tzv. EIA, pretože výsledky jednotlivých výskumov neboli správne posúdené a vyhodnotené vo vzťahu k možným rizikám na biotopy európskeho významu ako aj na populácie druhov európskeho významu. So záverečným stanoviskom, v ktorom sa odporúča realizácia MVE na rieke Váh nesúhlasíme a považujeme ho za nesprávnu úvahu posudzovateľa, čo ovplyvnilo celý proces územného konania a v konečnom dôsledku i rozhodnutie stavebného úradu. Pojem významný vplyv na územia NATURA 2000 je v tomto prípade potrebné chápať najmä v súvislosti s funkciou vodných tokov ako migračným prepojením dôležitým pre životný cyklus vodných organizmov (najmä rýb) alebo potrebou zachovania funkčného prepojenia medzi populáciami výberových druhov vodných organizmov, ktoré sú predmetom ochrany v území NATURA 2000. Navrhovaný rybovod v žiadnom prípade adekvátne nezabezpečí funkčné prepojenie medzi populáciami vodných organizmov. Povolením MVE na rieke Váh dôjde k poškodeniu vodného ekosystému, zhoršeniu kvality povrchovej vody, zániku funkcie nadregionálneho biokoridora, ktorým je rieka Váh. V tejto súvislosti upozorňujeme na porušenia viacerých ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (predovšetkým § 3 ods. 1, § 4 ods. 1 a 2, § 5, § 6).

- V EIA štúdii sme zistili nesúlad navrhovanej činnosti s Rámcovou smernicou o vodách (RSV), najmä článkom 4.7, pretože výstavbu MVE je možné povoliť iba v prípadoch:

  •   ak stavba nespôsobuje zmeny fyzikálnych vlastností, ktoré majú za následok zhoršenie ekologického stavu útvaru povrchových vôd,
  •   ak stavba má za následok zhoršenie ekologického stavu, stavbu je možné povoliť len ako ,,výnimku“ a to po splnení nasledujúcich podmienok (prínosy týchto úprav alebo zmien vodného útvaru nie je možné z dôvodu technickej realizovateľnosti alebo neprimeraných nákladov dosiahnuť inými prostriedkami, ktoré sú významne lepšie z hľadiska životného prostredia).

- Pozemky pod navrhovanou vodnou stavbou MVE na rieke Váh nie sú majetkovo - právne usporiadane! Potvrdzuje to aj vyjadrenie RO SPF, v ktorom je uložená povinnosť pre stavebníka majetkovo - právne riešiť dotknuté pozemky. Stavebník je povinný podľa stavebného zákona preukázať vlastnícke právo k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia.

- Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie uvádza vo svojom stanovisku, že navrhovaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za dodržania podmienky: ,,Realizácia MVE je možná len za predpokladu, že v zmysle ustanovení § 38 a následne § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení bude preukázané vlastnícke alebo iné právo k pozemku (okrem iného aj vlastnícke vzťahy na požadovaný profil).

-  Obvodný úrad životného prostredia Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny oprel svoje stanovisko o skutočnosť, že v zmysle Výnosu MŽP SR č. 3 /2004 – 5.1. zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v dotknutej lokalite sa nenachádza chránené vtáčie územie ani maloplošné chránené územia v zmysle § 17 zákona č. 543/2002 Z. z., ale nachádzajú sa tam biotopy európskeho významu a preto vydal súhlasne stanovisko. Toto stanovisko považujeme za neodborné a poškodzujúce záujmy ochrany prírody, ktoré sú chránené národnou legislatívou ako i legislatívou Európskej únie.

- Stavebný úrad v územnom konaní nepostupoval v súlade so stavebným zákonom, keď vzhľadom na charakter vodnej stavby a stanoviská viacerých účastníkov konania, ktorí vyjadrili nesúhlas s predmetnou stavbou, uviedli konkrétne námietky, ich zamietol  bez náležitého odôvodnenia. Počas konania sa odvolával na záverečné stanovisko k EIA a stanoviská dotknutých orgánov bez snahy overenia objektívnej pravdy. Tým, že nezabezpečil v konaní o umiestnení stavby jediný doplňujúci relevantný podklad, doklad,  prípadne dôkaz porušil zásadu objektívneho rozhodovania.

 

            Na základe uvedeného požadujeme odvolací správny orgán, aby rozhodnutie č. SOcÚ/LJ – 2014/0013/003 - 4 zo dňa 31.07.2014 o umiestnení stavby ,,Malá vodná elektráreň na rieke Váh, Podtureň – Liptovský Ján“ zrušil a vrátil stavebnému úradu na nové konanie.  

 

        

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda